Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ZAJEDNIČKA OBUKA UREDA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

Sarajevo, 15.12.2023.

U Sarajevu je, 14.12.2023. godine, u organizaciji Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, održana jednodnevna obuka za revizorsko osoblje uposleno u uredima za reviziju u Bosni i Hercegovini. Obuka je organizovana u skladu sa zaključcima Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju u BiH.

Na obuci je učestvovalo 40 predstavnica i predstavnika iz Ureda za reviziju institucija BiH, Ureda za reviziju institucija u FBiH, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.  

Obuka je organizovana u svrhu jačanja i nadogradnje znanja i vještina polaznika u području komunikacije unutar revizorskih timova. Polaznici su, uz stručnu mentorsku podršku, obradili i uz interaktivnu diskusiju razmijenili prakse, stajališta i izazove po pitanjima kao što su različiti stilovi komunikacije unutar tima, razvoj vještina za efektivnu timsku i individualnu komunikaciju, timsko prevazilaženje stresnih situacija, davanja povratnih informacija unutar tima, itd.

Razvoj i unapređenje mekih vještina, posebno vještina komuniciranja i timskog rada, ključne su za efektivan i profesionalan rad revizorskog osoblja, zbog čega će uredi za reviziju u BiH nastaviti raditi na usavršavanju ovih vještina i unapređenju kvaliteta revizorskog rada.

Na vrh