NOVOSTI
WEBINAR O UPRAVLJANJU KVALITETOM U VRHOVNIM REVIZIONIM INSTITUCIJAMA

Sarajevo, 14.4.2023.

U četvrtak, 13.4.2023. godine je, u organizaciji SIGMA-e, održan webinar o upravljanju kvalitetom revizije, kao dio aktivnosti iz Plana rada Mreže vrhovnih revizionih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda (u daljem tekstu: Mreža).

Na webinaru su razmatrane teme vezane za upravljanje kvalitetom u procesima revizije ali i na nivou vrhovnih revizionih institucija u cjelini. Prezentaciju procesa revidiranja standarda ISSAI 140 – Upravljanje kvalitetom za vrhovne revizione institucije, održala je  predstavnica Evropskog revizorskog suda i članica radne skupine INTOSAI-ja za reviziju ISSAI 140, Bogna Kuczynska, dok je Jenny Ohman iz Švedskog državnog ureda za reviziju održala prezentaciju o važnosti upravljanja kvalitetom za rad vrhovnih revizionih institucija.

Predstavnici vrhovnih revizionih institucija zemalja – članica Mreže, uključujući i predstavnicu Ureda za reviziju institucija BiH prezentirali su dosadašnja iskustva, izazove i buduće planove svojih institucija u domeni upravljanja kvalitetom.

Na vrh