Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
STRUČNI DIO XI KONGRESA EVROPSKE ORGANIZACIJE VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU

Sarajevo, 26.5.2022.

Delegacija institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini, predvođena zamjenikom generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured), Jasminom Pilicom, sudjelovala je u radu stručnog dijela Kongresa Evropske organizacije vrhovnih institucija za reviziju (EUROSAI) koji se, pod nazivom EUROSAI Post-Congress Get Together, odvijao u Pragu u periodu od 22.-24. maja 2022. godine. Domaćin događaja bio je Državni ured za reviziju Češke Republike, kao institucija koja predsjedava EUROSAI-jem za tekuće mandatno razdoblje.

Predstavnici Ureda aktivno su učestvovali u tematskim radionicama iz oblasti reaktivnih revizija učinka, vizualizacije u revizijskom izvještavanju i INTOSAI okvira profesionalnih objava (IFPP). Radionica na temu reaktivnih revizija učinka, u organizaciji Državnog ureda za reviziju Ujedinjenog Kraljevstva, inicirala je raspravu o prednostima i izazovima u uspostavljanju fokusiranijih i bržih revizija učinka koje adresiraju aktuelne društvene teme. Razmjena znanja i iskustava u primjeni principa prenosa podataka i teksta kroz vizualna rješenja u izvještajima o reviziji bila je fokus radionice na temu vizualizacije u revizijskom izvještavanju koju je organizovao Državni ured za reviziju Češke Republike. Švedski državni ured za reviziju, kao organizator radionice na temu IFPP okvira, potakao je konstruktivnu diskusiju o uspjesima i izazovima u implementaciju principa i standarda iz ovog okvira.

Zamjenik generalnog revizora učestvovao je i na sastanku gdje je prezentiran inicijalni dokument za izradu nacrta Strateškog plana EUROSAI-ja za period 2024-2030.

Ovo okupljanje stručnjaka iz oblasti revizije javnog sektora iskorišteno je i za nekoliko neformalnih susreta na kojima su članovi delegacije razmijenili stručna i praktična iskustva sa predstavnicima ureda za reviziju zemalja članica EUROSAI-ja.

Prvi, administrativni, dio XI Kongresa EUROSAI-ja održan je u aprilu 2021. godine u online formatu kada je donijeta odluka da se stručni dio Kongresa održi kada za to budu stvoreni epidemiološki uslovi.

Kao vrhovna institucija za reviziju, Ured je punopravna članica EUROSAI-ja od 2002. godine od kada sudjeluje u radu ove organizacije, njenim tijelima i radnim grupama.

Na vrh