Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
САЖЕТИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ПРОЦЕСА ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ ИНСТИТУЦИЈА БИХ ЗА 2022. ГОДИНУ

Сарајево, 18.8.2023. године

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија) је извјештаје о обављеним финансијским ревизијама институција БиХ за 2022. годину објавила у три групе: 12.6.2023. године за 17 институција БиХ, 25.7.2023. за 28 институција БиХ, и 28.7.2023. године такође за 28 институција БиХ.

Текст у наставку на једном мјесту сажето приказује кључне информације које се односе на све три групе објављених извјештаја о финансијској ревизији институција БиХ за 2022. годину.

Предмет финансијске ревизије биле су, у складу са Законом о ревизији институција БиХ, 74 институције БиХ. Извјештаји о проведеним финансијским ревизијама јавно су доступни на веб-страници Канцеларије www.revizija.gov.ba за све ревидиране институције, изузев за Обавјештајно-безбједносну агенцију БиХ (услијед законских одредби које прописују повјерљивост информација).

Укупно извршење буџета институција БиХ у 2022. години износило је 992.838.093 КМ.

Канцеларија је, примјеном релевантних међународних стандарда, на основу проведених поступака финансијске ревизије за сваку институцију изразила двије врсте мишљења, мишљење о финансијским извјештајима и мишљење о усклађености пословања институција БиХ за законима и прописима.

Од укупно 74 институције БиХ, за њих 21 (или 28%) изражено је позитивно мишљење и на финансијске извјештаје и усклађеност пословања. Позитивно мишљење, уз скретање пажње на аспекте пословања који се односе на финансијско извјештавање и/или усклађеност, изражено је код 40 институција (или 54%). Канцеларија је изразила мишљење с резервом на финансијско извјештавање и/или усклађеност код 11 институција (или 15%). Услијед ограничености обима ревизије мишљење није било могуће изразити код двије институције (3%).

Институције у вези са чијим пословањем је изражено мишљење с резервом су:

 1. Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ
 2. Гранична полиција БиХ
 3. Комисија за очување националних споменика
 4. Министарство комуникација и транспорта БиХ
 5. Министарство одбране БиХ
 6. Министарство иностраних послова БиХ
 7. Правобранилаштво БиХ
 8. Служба за заједничке послове институција БиХ
 9. Управа за индиректно опорезивање
 10. Канцеларија за ветеринарство БиХ
 11. Завод за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ.

Основи за изражавање мишљења с резервом односе се на неправилности везане за финансијско извјештавање и/или усклађеност пословања институција БиХ са релевантним законима и прописима.

Канцеларија је истакла и три кључна ревизиона питања у извјештајима о проведеним финансијским ревизијама Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, Министарства одбране БиХ и Канцеларије координатора за реформу јавне управе.

Услијед ограничености обима ревизионих поступака, Канцеларија се суздржала од давања мишљења ревизора у вези са пословањем Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ и Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

Процес финансијске ревизије институција БиХ за 2022. годину резултовао је и великим бројем датих препорука институцијама БиХ. Од укупно 473 препоруке, њих 244 су нове, док је 229 препорука поновљено из ранијих година.

Како би јавности резултате окончаног циклуса финансијске ревизије учинила разумљивијим, Канцеларија је припремила визуалну презентацију информација - инфографику која је доступна ОВДЈЕ.

Јавности је доступан и Водич за грађане путем којег је Канцеларија укратко покушала приближити рад и језик ревизора, ревизорска мишљења, као и важност информација у извјештајима о ревизији за грађане и грађанке.

Детаљније информације о налазима и препорукама окончане финансијске ревизије институција БиХ за 2022. годину могу се пронаћи у цјелокупним извјештајима јавно доступним на www.revizija.gov.ba.

На врх