Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAŽETI PRIKAZ REZULTATA PROCESA FINANCIJSKE REVIZIJE INSTITUCIJA BIH ZA 2022. GODINU

Sarajevo, 18.8.2023. godine

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) je izvješća o obavljenim financijskim revizijama institucija BiH za 2022. godinu objavio u tri skupine: 12.6.2023. godine za 17 institucija BiH, 25.7.2023. za 28 institucija BiH, i 28.7.2023. godine također za 28 institucija BiH.

Tekst u nastavku na jednom mjestu sažeto prikazuje ključne informacije koje se odnose na sve tri skupine objavljenih izvješća o financijskoj reviziji institucija BiH za 2022. godinu.

Predmet financijske revizije bile su, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, 74 institucije BiH. Izvješća o provedenim financijskim revizijama javno su dostupna na internetskoj stranici Ureda www.revizija.gov.ba za sve revidirane institucije, izuzev za Obavještajno-sigurnosnu agenciju BiH (uslijed zakonskih odredbi koje propisuju povjerljivost informacija).

Ukupno izvršenje proračuna institucija BiH u 2022. godini iznosilo je 992.838.093 KM.

Ured je, primjenom relevantnih međunarodnih standarda, na temelju provedenih postupaka financijske revizije za svaku instituciju izrazio dvije vrste mišljenja, mišljenje o financijskim izvješćima i mišljenje o usklađenosti poslovanja institucija BiH za zakonima i propisima.

Od ukupno 74 institucije BiH, za njih 21 (ili 28 %) izraženo je pozitivno mišljenje i na financijska izvješća i usklađenost poslovanja. Pozitivno mišljenje, uz skretanje pozornosti na aspekte poslovanja koji se odnose na financijsko izvješćivanje i/ili usklađenost, izraženo je kod 40 institucija (ili 54 %). Ured je izrazio mišljenje s rezervom na financijsko izvješćivanje i/ili usklađenost kod 11 institucija (ili 15 %). Uslijed ograničenosti opsega revizije mišljenje nije bilo moguće izraziti kod dvije institucije (3 %).

Institucije u svezi sa čijim poslovanjem je izraženo mišljenje s rezervom su:

 1. Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH
 2. Granična policija BiH
 3. Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika
 4. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
 5. Ministarstvo obrane BiH
 6. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
 7. Pravobraniteljstvo BiH
 8. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
 9. Uprava za neizravno oporezivanje
 10. Ured za veterinarstvo BiH
 11. Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Temelji za izražavanje mišljenja s rezervom odnose se na nepravilnosti vezane za financijsko izvješćivanje i/ili usklađenost poslovanja institucija BiH sa relevantnim zakonima i propisima.

Ured je istakao i tri ključna revizijska pitanja u izvješćima o provedenim financijskim revizijama Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Ministarstva obrane BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Uslijed ograničenosti opsega revizijskih postupaka, Ured se suzdržao od davanja mišljenja revizora u svezi sa poslovanjem Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Proces financijske revizije institucija BiH za 2022. godinu rezultirao je i velikim brojem danih preporuka institucijama BiH. Od ukupno 473 preporuke, njih 244 su nove, dok je 229 preporuka ponovljeno iz ranijih godina.

Kako bi javnosti rezultate okončanog ciklusa financijske revizije učinio razumljivijim, Ured je pripremio vizualnu prezentaciju informacija - infografiku koja je dostupna OVDJE.

Javnosti je dostupan i Vodič za građane putem kojeg je Ured ukratko pokušao približiti rad i jezik revizora, revizorska mišljenja, kao i važnost informacija u izvješćima o reviziji za građane i građanke.

Detaljnije informacije o nalazima i preporukama okončane financijske revizije institucija BiH za 2022. godinu mogu se pronaći u cjelovitim izvješćima javno dostupnim na www.revizija.gov.ba.

Na vrh