Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SASTANAK OFICIRA ZA VEZU VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA EU I EVROPSKOG REVIZORSKOG SUDA (ECA
 

Sastanak oficira za vezu vrhovnih revizionih institucija EU i Evropskog revizorskog suda (ECA)


 Sarajevo, 18.5.2017.

 

U Štokholmu, Švedska, je 16. i 17.5.2017. održan sastanak oficira za vezu vrhovnih revizionih institucija EU i Evropskog revizorskog suda (ECA), na kojemu je, u svojstvu posmatrača, učestvovao oficir za vezu Ureda za reviziju institucija BiH. Ovom sastanku je prethodio sastanak oficira za vezu Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i ECA-e koji je održan 15.7.2017. Na sastanku su, pored predstavnika revizionih institucija – članica mreže, ECA-e te Zajedničke radne grupe za revizione aktivnosti, prisustvovali predstavnici partnerskih institucija Mreže – SIGMA-e te Švedskog državnog ureda za reviziju.

Na sastanku Mreže je, između ostaloga, razmatrana realizacija plana rada Mreže kao i konkretizovan način realizacije preostalih aktivnosti iz navedenog plana – radionice iz projekta paralelnih revizija učinka (PPA II), serije radionica o finansijskoj i reviziji usklađenosti te radionice o ulozi vrhovnih revizionih institucija u prevenciji korupcije.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

Na vrh