Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST PRILIKOM OBJAVLJIVANJA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O GLAVNIM NALAZIMA I PREPORUKAMA ZA 2020. GODINU

Sarajevo, 9.9.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je, u skladu sa Zakonom o reviziji institucija BiH, izradio i objavio Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu u kojem su sadržani glavni nalazi i preporuke iz finansijskih revizija i revizija učinka, kao i glavni nalazi i preporuke finansijske revizije izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2020. godinu.

Izvještajem je obuhvaćeno 20 prioritetnih i sistemskih pitanja uočenih kroz proces finansijske revizije institucija BiH i finansijske revizije izvršenja budžeta institucija BiH, te četiri oblasti koje su bile predmetom revizije učinka prethodne godine.

Glavni nalazi i preporuke finansijske revizije odnose se na:

 Glavni nalazi i preporuke revizije učinka odnose se na:

  • upravljanje intervencijama u slučaju incidentnih zagađenja mora;
  • planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH;
  • aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti;
  • digitalizaciju TV signala u BiH.

Većina sistemskih preporuka iz Godišnjeg revizorskog izvještaja o glavnim nalazima i preporukama za 2019. godinu nije realizovana pa se značajan broj preporuka finansijske revizije ponavlja se iz godine u godinu.

Kompletan izvještaj dostupan je na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH: www.revizija.gov.ba.

Na vrh