Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2021. GODINU ZA 28 INSTITUCIJA BIH

Sarajevo, 22.7.2022.

 Ured za reviziju institucija BiH objavljuje drugu grupu izvještaja finansijske revizije za 2021. godinu za 28 institucija Bosne i Hercegovine:

 

 1. Agencija za javne nabavke BiH
 2. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
 3. Agencija za policijsku podršku BiH
 4. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
 5. Agencija za sigurnost hrane BiH
 6. Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH
 7. Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH
 8. Arhiv BiH
 9. Centar za uklanjanje mina u BiH
 10. Direkcija za evropske integracije
 11. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
 12. Granična policija BiH
 13. Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH
 14. Institut za akreditiranje BiH
 15. Institut za mjeriteljstvo BiH
 16. Institut za nestale osobe BiH
 17. Komisija za koncesije BiH
 18. Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.
 19. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 20. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH
 21. Ministarstvo pravde BiH
 22. Predsjedništvo BiH
 23. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 24. Tužilaštvo BiH
 25. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivedi, ishrani i ruralnom razvoju BiH
 26. Ured za veterinarstvo BiH
 27. Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH
 28. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Od 28 revidiranih institucija, šest institucija je dobilo pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 16 institucija, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, skrenuta je pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima, dok je kod tri institucije skrenuta pažnja po obje osnove.

Mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje uz skretanje pažnje, uz pozitivno mišljenje sa dodatnim skretanjem pažnje na usklađenost poslovanja, dobila je Regulatorna agencija za komunikacije BiH. Kod Instituta za akreditiranje BiH je izraženo mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja, uz pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijske izvještaje ove institucije. Uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Instituta za mjeriteljstvo BiH, iskazano je i mišljenje s rezervom, uz skretanje pažnje, na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima.

I ove godine smo kao ključno pitanje koje treba objaviti u našem izvještaju o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ponovili nedonošenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. 

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije za drugu grupu revidiranih institucija dostupni su na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh