NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2021. GODINU ZA 24 INSTITUCIJE BIH

Sarajevo, 29.7.2022.

Ured za reviziju institucija BiH objavljuje treću grupu izvještaja finansijske revizije za 2021. godinu za 24 institucija Bosne i Hercegovine:

 1. Agencija za državnu službu BiH
 2. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
 3. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta
 4. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
 5. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 6. Državna agencija za istrage i zaštitu
 7. Fond za povratak BiH
 8. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
 9. Institut za standardizaciju BiH
 10. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika
 11. Ministarstvo civilnih poslova BiH
 12. Ministarstvo finansija i trezora BiH
 13. Ministarstvo odbrane BiH
 14. Ministarstvo sigurnosti BiH
 15. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
 16. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
 17. Parlamentarna skupština BiH
 18. Pravobranilaštvo BiH
 19. Služba za poslove sa strancima
 20. Služba za zajedničke poslove institucija BiH
 21. Sud BiH
 22. Uprava za indirektno oporezivanje
 23. Ured koordinatora za reformu javne uprave
 24. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH

Od 24 revidirane institucije, 2 institucije su dobile pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 13 institucija, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, skrenuta je pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima, dok je kod četiri institucije skrenuta pažnja po obje osnove.

Mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje uz skretanje pažnje, uz mišljenje sa rezervom uz  skretanje pažnje na usklađenost poslovanja dobilo je Ministarstvo odbrane BiH. Kod Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Službe za zajedničke poslove institucija BiH je izraženo mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja uz skretanje pažnje te pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje ovih institucija. Za Ministarstvo vanjskih poslova BiH iskazano je mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima sa skretanjem pažnje.

Također smo ponovno utvrdili da je pitanje statusa nepokretne perspektivne i nepokretne neperspektivne vojne imovine ključno pitanje revizije koje treba objaviti u našem izvještaju o reviziji Ministarstva odbrane BiH, dok smo u izvještaju o reviziji Ureda koordinatora za reformu javne uprave kao ključno pitanje revizije ponovili funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave u 2021. godini.

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije za treću grupu revidiranih institucija dostupni su na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh