Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2020. GODINU ZA 22 INSTITUCIJE BIH

Sarajevo, 23.7.2021.

Ured za reviziju institucija BiH završio je i objavio drugu grupu izvještaja finansijske revizije za 2020. godinu za 22 institucije Bosne i Hercegovine. Objavljeni su izvještaji za sljedeće institucije:

  1.  

Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja

2. 

Agencija za javne nabavke BiH

3. 

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

4. 

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

5. 

Agencija za rad i zapošljavanje BiH

6. 

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

7. 

Arhiv BiH

8. 

Centar za uklanjanje mina u BiH

9. 

Direkcija za ekonomsko planiranje

10. 

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost

11. 

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

12. 

Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH

13. 

Institut za akreditiranje BiH

14. 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

15. 

Memorijalni centar Srebrenica - Potočari - spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

16. 

Ministarstvo sigurnosti BiH

17. 

Odbor državne službe za žalbe

18. 

Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja

19. 

Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH

20. 

Ured za veterinarstvo BiH

21. 

Ustavni sud BiH

22. 

Vijeće za državnu pomoć BiH

Od 22 revidirane institucije, osam institucija je dobilo pozitivno mišljenja na finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 11 institucija je, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima. Jednoj instituciji je, uz pozitivno mišljenje na usklađenost, skrenuta pažnja u pogledu revizije finansijskih izvještaja, dok je jednoj instituciji skrenuta pažnja po obje osnove. Mišljenje s rezervom na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima uz skretanje pažnje, a pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje dobila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika.

Utvrdili smo da je pitanje nedonošenja Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. i Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2020. – 2024. ključno pitanje revizije koje treba objaviti u našem izvještaju.

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije za drugu grupu revidiranih institucija dostupni su na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

Na vrh