Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
REVIZORSKO OSOBLJE UREDA USPJEŠNO OKONČALO PESA-P PROGRAM EDUKACIJE

Sarajevo, 22.2.2023.

Pet revizorki i revizora Ureda za reviziju institucija BiH (Ured) sa uspjehom je okončalo pilot program profesionalne edukacije za revizore javnog sektora (PESA-P). Tim povodom im je generalni revizor uručio certifikate koje je izdala Razvojna inicijativa Međunarodne organizacije vrhovnih institucija za reviziju (INTOSAI-IDI).

INTOSAI-IDI je ovaj pilot program pokrenuo u martu 2021. godine kada se oko 800 revizora iz 80 zemalja svijeta priključilo programu. Program je podijeljen na dva dijela kojima su obuhvaćene opće i funkcionalne kompetencije, uz obaveznu normu od 100 sati edukacije. Opće kompetencije podrazumijevaju razumijevanje vrijednosti i koristi rada vrhovnih institucija za reviziju i demonstriranje profesionalnog ponašanja u kontekstu revizije javnog sektora. Funkcionalni dio programa pokriva stručne revizorske kompetencije u zavisnosti od programa kojeg su revizori odabrali – finansijska revizija, revizija usklađenosti ili revizija učinka.

Ured je tako bogatiji za četiri revizorke i revizora učinka (Eldina Pleho, Davorka Lučić, Dragana Božović i Milan Milović)  i jednu revizorku usklađenosti (Seida Kapo) koji su certifikovani putem ovog programa i koji su, pored obaveza koje su proizlazile iz ovog programa, uredno izvršavali i svoje redovne revizorske zadaće.

Ova će certifikacija i stečena znanja zasigurno doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta Ureda i profesionalizaciji revizije javnog sektora unutar BiH zbog čega će Ured podržati i ohrabriti i ostalo revizorsko osoblje da se uključi u naredne cikluse ove edukacije.  

Na vrh