Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
REGIONALNA RADIONICA U OKVIRU PROGRAMA RAZVOJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM REVIZIJA

Sarajevo, 26.2.2024.

U Tirani je, u periodu od 19. do 23. februara 2024. godine, održana radionica u okviru programa razvoja sistema za upravljanje kvalitetom revizija (System of Audit Quality Management – SoAQM) u kojem učestvuje Ured za reviziju institucija BiH. Radionicu je organizovala INTOSAI razvojna inicijativa – IDI – koja ujedno i implementira navedeni program koji za cilj ima pružiti podršku vrhovnim institucijama za reviziju zemalja u razvoju, članicama INTOSAI-ja, u razvijanju sveobuhvatnog sistema upravljanja kvalitetom u skladu s novousvojenim međunarodnim standardima.

Predstavnici vrhovnih institucija za reviziju Bosne i Hercegovine, Albanije, Kipra, Maldiva, Pakistana i Tanzanije, tokom petodnevne radionice, uz podršku mentora iz IDI-ja, naporno su radili kako bi prepoznali ključna pitanja, izazove i rješenja za kvalitetan proces upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISSAI 140. Fokus radionice bio je na izradi strukture budućih politika i akcionih planova za upravljanje kvalitetom navedenih vrhovnih institucija za reviziju.   

Perspektive i iskustva u početnoj implementaciji i očekivanja od novouspostavljenog sistema učesnicama su prezentovali predstavnici Državnog ureda za reviziju Velike Britanije i INTOSAI Odbora za profesionalne standarde.

Ured je, na poziv IDI-ja, 2023. godine iskazao interes za učešće u SoAQM programu s ciljem uspostavljanja kvalitetnog sistema upravljanja kvalitetom revizionog procesa. U proteklom je periodu u okviru ovog programa održana serija online sastanaka i radionica koje su za cilj imale utvrđivanje potreba i očekivanja od novog sistema upravljanja kvalitetom na osnovu kojeg je na protekloj radionici utvrđena struktura ključnih dokumenata ovog sistema.

Naredni koraci podrazumijevaju finaliziranje politike upravljanja kvalitetom i definisanje jasnog akcionog plana kako bi se započelo s operacionalizacijom samog procesa.

Predstavnice Ureda za reviziju na radionici bile su više revizorke – Fatima Mehanović, viša revizorka za poslove kontrole kvaliteta finansijske revizije, i Seida Kapo, viša revizorka za finansijsku reviziju.

Izvor fotografije: IDI

Na vrh