Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
PODODBOR ZA EKONOMSKA I FINANSIJSKA PITANJA I STATISTIKU EU-BIH
 

Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku EU-BiH


 Sarajevo, 16.11.2017.

Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, Jasmin Pilica, predstavljao je Ured na 2. sjednici Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između Evropske unije i BiH u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji se održavao 14-15. novembra 2017. godine u Briselu.

U skladu sa dnevnim redom i pripremljenim Dokumentom za diskusiju, a u okviru rasprave o napretku ostvarenom na polju javnih internih finansijskih kontrola i eksterne revizije, zamjenik Pilica izvijestio je nadležne predstavnike Evropske komisije o najnovijim dešavanjima i prioritetima u pitanjima iz nadležnosti Ureda za reviziju institucija BiH. Posebna pažnja u razgovoru posvećena je radu Koordinacionog odbora vrhovnih institucija za reviziju u BiH, kao i stanju u oblasti realizacije preporuka finansijske revizije i revizije učinka. Evropska komisija još jednom je podcrtala potrebu da se osigura funkcionalna i finansijska nezavisnost četiri institucije revizije javnog sektora u BiH, u skladu sa međunarodnim standardima.

Pododbor za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku zajedničko je tijelo EU i Bosne i Hercegovine uspostavljeno za praćenje provođenja Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

Na vrh