Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ODRŽAN X. KONGRES EUROPSKE ORGANIZACIJE VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA
 

Održan X. Kongres Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija


 Istanbul, 26.5.2017.


Izaslanstvo Ureda za reviziju institucija, predvođeno zamjenikom glavnog revizora, Jasminom Pilicom, sudjelovalo je na X. kongresu Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija održanom od 22. do 25. svibnja 2017. u Istanbulu, Turska.

Glavna tema X. EUROSAI Kongresa, kojemu je domaćin bio Računski sud Turske je bila je primjena ISSAI standarda odnosno izazovi i rješenja u cilju daljnjeg unapređenja standarda. Kroz dvije plenarne sesije, izaslanici na Kongresu su razmatrali realizaciju Strateškog plana EUROSAI-a za razdoblje od 2011. do 2017. godine, kao i izvješća radnih skupina EUROSAI-a.

U okviru Kongresa, za šefove izaslanstava su organizirani seminari na temu načina na koji vrhovne revizijske institucije mogu odgovoriti na suvremene probleme poput cyber sigurnosti, revidiranja sredstava koja se dodjeljuju za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba, pitanja vezana za humanitarne probleme i slično, kao i seminar na temu uloge vrhovnih revizijskih institucija u osiguravanju ostvarenja ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG).

Predstavnica Ureda za reviziju institucija BiH je aktivno sudjelovala na radionicama o objavljivanju nalaza revizije sukladno načelima transparentnosti i vrijednosti i koristi VRI te izazovima u provedbi ISSAI standarda.

Izaslanstvo Bosne i Hercegovine na kongresu su, pored predstavnika Ureda za reviziju institucija BiH, činili i predstavnici entitetskih ureda za reviziju kao i Brčko distrikta BiH.

Rezultati diskusija tijekom plenarnih i radnih sesija Kongresa objedinjeni su i usvojeni u obliku zaključaka i preporuka s X. kongresa EUROSAI-a.

 

 Odsjek za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

Na vrh