Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
ODRŽAN X KONGRES EVROPSKE ORGANIZACIJE VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA
 

Održan X Kongres Evropske organizacije vrhovnih revizionih institucija


 Istanbul, 26.5.2017.Delegacija Ureda za reviziju institucija, predvođena zamjenikom generalnog revizora, Jasminom Pilicom, učestvovala je na X kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizionih institucija održanom od 22. do 25. maja 2017. u Istanbulu, Turska.

Glavna tema X EUROSAI Kongresa, kojemu je domaćin bio Računski sud Turske je bila je primjena ISSAI standarda odnosno izazovi i rješenja u cilju daljeg unapređenja standarda. Kroz dvije plenarne sesije, delegati na Kongresu su razmatrali realizaciju Strateškog plana EUROSAI-a za period od 2011. do 2017. godine, kao i izvještaje radnih skupina EUROSAI-a.

U okviru Kongresa, za šefove delegacije su organizovani seminari na temu načina na koji vrhovne revizione institucije mogu odgovoriti na savremene probleme poput cyber sigurnosti, revidiranja sredstava koja se dodjeljuju za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba, pitanja vezana za humanitarne probleme i slično, kao i seminar na temu uloge vrhovnih revizionih institucija u osiguravanju ostvarenja ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDG).

Predstavnica Ureda za reviziju institucija BiH je aktivno učestvovala na radionicama o objavljivanju nalaza revizije u skladu s principima transparentnosti i vrijednosti i koristi VRI te izazovima u provođenju ISSAI standarda.

Delegaciju Bosne i Hercegovine na kongresu su, pored predstavnika Ureda za reviziju institucija BiH, činili i predstavnici entitetskih ureda za reviziju kao i Brčko distrikta BiH.

Rezultati diskusija tokom plenarnih i radnih sesija Kongresa objedinjeni su i usvojeni u obliku zaključaka i preporuka s X kongresa EUROSAI-a.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

Na vrh