Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ODLUKA O PREUZIMANJU OKVIRA


Na osnovu člana 46. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/06), a u vezi s članom 10. Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/06), članom 10. Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/06), članom 15. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 98/05 i 20/14), Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju, na svojoj 91. sjednici, održanoj 25. 4. 2018. godine, donosi

 

O D L U K U

O PREUZIMANJU I OBJAVI PRIJEVODA

OKVIRA MEĐUNARODNIH STANDARDA VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA

 

Član 1.

Ovom Odlukom Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju preuzima Okvir međunarodnih standarda vrhovnih revizionih institucija – ISSAI okvir (u daljem tekstu: ISSAI okvir).

Član 2.

  1. ISSAI okvir sastoji se od principa, profesionalnih standarda i smjernica za revizore u javnom sektoru koji su zvanično odobreni i usvojeni od strane Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija (INTOSAI).

  2. ISSAI okvir sastoji se od dvije vrste dokumenata koji regulišu rad vrhovnih revizionih institucija:

    • Međunarodni standardi vrhovnih revizionih institucija (ISSAI standardi) koji navode osnovne pretpostavke za pravilno funkcionisanje i profesionalno ponašanje vrhovnih revizionih institucija i osnovne principe za reviziju javnih subjekata.

    • INTOSAI smjernice za dobro upravljanje (INTOSAI GOV) koje pružaju smjernice institucijama javnog sektora o pravilnom upravljanju javnim sredstvima.

  3. ISSAI okvir organiziran je u četiri nivoa i INTOSAI GOV.

  4. ISSAI okvir iz stava (3) čine:

Prvi nivo - Osnovni principi

ISSAI 1 Limska deklaracija

Drugi nivo - Preduslovi za rad vrhovnih revizionih institucija

ISSAI 10 Meksička deklaracija o neovisnosti vrhovnih revizionih institucija

ISSAI 11 Smjernice i dobre prakse u pogledu neovisnosti vrhovnih revizionih institucija

ISSAI 12 Vrijednost i koristi od vrhovnih revizionih institucija - pokretanje promjena u životu građana

ISSAI 20 Principi transparentnosti i odgovornosti

ISSAI 21 Principi transparentnosti – principi i dobre prakse

ISSAI 30 Etički kodeks

ISSAI 40 Kontrola kvaliteta za vrhovne revizione institucije

Treći nivo - Osnovni revizioni principi

ISSAI 100 Osnovni principi revizije javnog sektora

ISSAI 200 Osnovni principi finansijske revizije

ISSAI 300 Osnovni principi revizije učinka

ISSAI 400 Osnovni principi revizije usklađenosti

Četvrti nivo - Revizione smjernice

Opće smjernice

ISSAI 1000 – 2999 Smjernice za finansijsku reviziju

ISSAI 3000 – 3999 Smjernice za reviziju učinka

ISSAI 4000 – 4999 Standard i smjernice za reviziju usklađenosti

Posebne smjernice

ISSAI 5000 – 5099 Revizija međunarodnih institucija – smjernice za vrhovne revizione institucije

ISSAI 5100 – 5199 Smjernice za reviziju okoliša

ISSAI 5200 – 5299 Smjernice za reviziju privatizacije, javno/privatnih finansija, koncesija, ekonomske regulacije i javno-privatnog partnerstva

ISSAI 5300 – 5399 Smjernice za IT reviziju

ISSAI 5400 – 5499 Smjernice za reviziju javnog duga

ISSAI 5500 – 5599 Smjernice za reviziju novčanih pomoći za slučajeve katastrofa

ISSAI 5600 – 5699 Smjernice za kolegijalne preglede

ISSAI 5700 – 5799 Smjernice za reviziju prevencije korupcije

ISSAI 5800 – 5899 Smjernice za zajedničke revizije vrhovnih revizionih institucija

INTOSAI GOV – INTOSAI smjernice za dobro upravljanje

(5) INTOSAI objavljuje i redovno ažurira ISSAI okvir na svojoj web-stranici www.issai.org.

Član 3.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH objavljuju na svojim web-stranicama prijevod dijelova ISSAI okvira iz člana 2. Odluke koji utvrđuje osnovne principe, preduslove za rad vrhovnih revizionih institucija i osnovne revizione principe:

Prvi nivo - Osnovni principi

ISSAI 1 Limska deklaracija

Drugi nivo - Preduslovi za rad vrhovnih revizionih institucija

ISSAI 10 Meksička deklaracija o neovisnosti vrhovnih revizionih institucija

ISSAI 11 Smjernice i dobre prakse u pogledu neovisnosti vrhovnih revizionih

institucija

ISSAI 12 Vrijednost i koristi od vrhovnih revizionih institucija - pokretanje promjena u životu građana

ISSAI 20 Načela transparentnosti – načela i dobre prakse

ISSAI 21 Načela i dobre prakse u pogledu transparentnosti i odgovornosti

ISSAI 30 Etički kodeks

ISSAI 40 Kontrola kvaliteta za vrhovne revizione institucije

Treći nivo - Osnovni revizioni principi

ISSAI 100 Osnovni principi revizije javnog sektora

ISSAI 200 Osnovni principi finansijske revizije

ISSAI 300 Osnovni principi revizije učinka

ISSAI 400 Osnovni principi revizije usklađenosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u: “Službenom glasniku BiH“, “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 5.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, u skladu sa odnosnim zakonima, donose pojedinačne odluke o primjeni Odluke i iste objavljuju u svojim službenim glasilima.

Član 6.

Danom početka primjene odluka iz člana 5. prestaju da važe: Odluka o preuzimanju okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizionih institucija - ISSAI okvir u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 38/11 i 48/14, “Službene novine FBiH”, br. 30/11 i 62/14, “Službeni glasnik RS”, br. 55/11 i 49/14) i ISSAI 30 – Etički kodeks za reviziju u javnom sektoru (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/01).

 

 

 

Broj: ________________________

Datum: 25. 4. 2018. godine

 

 

Predsjedavajući Koordinacionog odbora VRI

i glavni revizor VRIBiH

………………………………………………………………

Dragan Vrankić

 

Član Koordinacionog odbora VRI

i generalni revizor VRIFBiH

Dževad Nekić, s. r.

 

Član Koordinacionog odbora VRI

i glavni revizor VRIRS

Jovo Radukić, s. r.

 

Na vrh