Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
OBILJEŽENA 40. GODIŠNJICA LIMSKE DEKLARACIJE
 

 Obilježena 40. godišnjica Limske deklaracije


 Lima, 6.12.2017.

U Limi, Peru je, u periodu od 5. do 7. 12.2017. godine obilježena četrdeseta godišnjica Limske deklaracije Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija (INTOSAI). Svečanom obilježavanju ove godišnjice kao i Međunarodnoj konferenciji o prevenciji i borbi protiv korupcije koja je ovim povodom organizovana, u ime Ureda za reviziju institucija BiH prisustvovao je zamjenik generalnog revizora, Jasmin Pilica. Domaćin ove svečanosti bila je Vrhovna reviziona institucija Perua.

Limska deklaracija predstavlja Magna Cartu, osnovni dokument na kojem se zasniva rad i nezavisnost vrhovnih revizionih institucija, a tokom godina, s razvojem revizije javnog sektora još više jača njen značaj. Limska deklaracija navodi da vrhovne revizione institucije svoj posao mogu obavljati samo ako su nezavisne i imaju zaštitu od vanjskih uticaja, uz izuzetno visok nivo inicijative i autonomnosti.

Prema Limskoj deklaraciji, koja je jednako značajna za sve vrhovne revizione institucije, bez obzira na to kojem regionu pripadaju ili kakvu organizacionu strukturu slijede, uspostavljanje VRI i odgovarajući stepen njene nezavisnosti utvrđuje se Ustavom, dok se detalji razrađuju zakonom.

Potrebno je međutim naglasiti da institucijama za reviziju javnog sektora u Bosni i Hercegovini nije, kako je to propisano Limskom deklaracijom, zagarantovan uspostavljanje u ustavima, te tako ni odgovarajuća ustavno-pravna zaštita, što u konačnici, govori i o stepenu vladavine prava i demokratije koji bi trebali predstavljati osnovu nezavisne revizije javnog sektora u svakoj zemlji.

Uz svečanost obilježavanja godišnjice, delegatima su prezentovani i rezultati kolegijalnog pregleda nezavisnosti vrhovnih institucija za reviziju koji je provela VRI Austrije, a razmatrane su i veze između Limske deklaracije i strateških ciljeva INTOSAI-ja kao i budući izazovi u smislu nezavisnosti vrhovnih revizijskih institucija širom svijeta i održivog razvoja.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

Na vrh