Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ОБАВЈЕШТЕЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ О ТЕКУЋИМ АКТИВНОСТИМА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19

Сарајево, 17.4.2020.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија) организовала је свој рад како би се активности у складу са Законом о ревизији институција Босне и Херцеговине наставиле и током тренутне ванредне ситуације изазване пандемијом болести COVID-19. У складу са мјерама надлежних органа, већина особља Канцеларије ради од куће користећи електронске канале комуникације. На овај начин се обављају и финансијске и ревизије учинка које, у овом тренутку, теку планираном динамиком. Путем аудио и видео комуникацијских система на дневној основи организују се састанци ревизорских тимова, Стручног колегијума Канцеларије, као и састанци са субјектима ревизије.

Финансијске ревизије су тренутно у фази тзв. завршне ревизије. Одређени број извјештаја је у форми нацрта већ достављен субјектима ревизије, у складу са чланом 15. Закона о ревизији, електронским путем. Извјештај ревизије учинка о праћењу реализације препорука биће објављен до краја текућег мјесеца. Додатне четири ревизије учинка реализују се у складу са програмом рада за 2020. годину.

У нашим напорима да, у овим ванредним околностима пословања обезбједимо извршење мандата Канцеларије у складу са Законом, наш приоритет је очување здравља особља Канцеларије, здравља њихових породица, као и здравља особља институција које су предмет ревизија. Стога је Канцеларија прилагодила своје ревизионе приступе ванредним околностима како би субјектима ревизије омогућила минимално излагање опасности и како ревизионе активности не би стајале на путу оним активностима које су кључне у рјешавању новонастале кризне ситуације. Међутим, професионални стандарди од ревизора захтијевају прикупљање довољно одговарајућих доказа да се пружи одговарајући ниво увјерења који ће бити основ за изражавање мишљења и закључака ревизије. За то је најчешће потребан непосредни увид у ревизиону документацију што у тренутним околностима, у свим случајевима, није могуће урадити. Наведено свакако представља изазов који ћемо, у наредном периоду, у сарадњи са субјектима ревизије заједно покушати превазићи. Канцеларија ће, и поред отежаних околности у којима послују институције БиХ, настојати све извјештаје о ревизијама окончати у законски превиђеним роковима и доставити их Парламентарној скупштини БиХ и осталим субјектима у складу са Законом о ревизији, и информисати јавност о начину утрошка и кориштењу јавних ресурса у 2019. години.

Ванредне околности пословања не изузимају одговорност. Транспарентност и одговорност су кључне – поготово у вријеме када се одлуке доносе у ванредним околностима и условима хитности. Стога нам је дужност позвати све субјекте јавног сектора да њихове одлуке буде засноване на принципима одговорног дјеловања, доброг финансијског управљања и владавине права. Канцеларија, у оквирима својих надлежности, стоји на располагању и наставља пружати подршку свим институцијама БиХ у овим настојањима.

На врх