Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA UREDA ZA REVIZIJU 2022.-2025.

Sarajevo, 29.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izradio je i objavio Komunikacijsku strategiju za razdoblje 2022.-2025.

Komunikacijska strategija je dokument čija je svrha povećanje utjecaja rada Ureda i mogućnosti za stvaranje odgovarajuće vrijednosti i koristi za društvo kroz pojačan angažman relevantnih aktera. Cilj njene izrade je usmjeriti informacijske i komunikacijske aktivnosti na specifične potrebe pojedinačnih ciljnih skupina utvrđenih analizom komunikacijskih aktivnosti provedenih u prethodnim godinama i analizom potreba i očekivanja relevantnih aktera.

Strategija je izrađena uz intenzivnu potporu SIGMA-e, a kroz aktivnosti Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Pored općih ciljeva, Komunikacijskom su strategijom definirani i specifični ciljevi za svaku ciljnu skupinu kroz pojedinačne komunikacijske planove, kao sastavne dijelove Strategije.

Sa intenzivnijim komunikacijskim aktivnostima Ured kreće još 2018. godine od kada je započelo uvođenje dvosmjernog pristupa komunikaciji sa relevantnim akterima. Od tada je uvedeno nekoliko novih komunikacijskih alata i rješenja, sukladno postojećim kapacitetima Ureda, čija se primjena nastavlja i tijekom strateškog razdoblja trajanja Komunikacijske strategije te se uvode nove aktivnosti koje se trebaju implementirati sukladno utvrđenim vremenskim okvirima.

Uspješna implementacija aktivnosti definiranih ovom strategijom trebala doprinijeti povećanju utjecaja rada Ureda, većem stupnju razumijevanja uloge i mandata Ureda, stvaranju funkcionalnog komunikacijskog okvira koji podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju i razvijanje suradničkog okruženja sa utvrđenim ciljnim skupinama.

Komunikacijska strategija dostupna je ovdje.

Na vrh