Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA UREDA ZA REVIZIJU 2022-2025.

Sarajevo, 29.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine izradio je i objavio Komunikacijsku strategiju za period 2022-2025.

Komunikacijska strategija je dokument čija je svrha povećanje uticaja rada Ureda i mogućnosti za stvaranje odgovarajuće vrijednosti i koristi za društvo kroz pojačan angažman relevantnih aktera. Cilj njene izrade je usmjeriti informacijske i komunikacijske aktivnosti na specifične potrebe pojedinačnih ciljnih grupa utvrđenih analizom komunikacijskih aktivnosti provedenih u prethodnim godinama i analizom potreba i očekivanja relevantnih aktera.

Strategija je izrađena uz intenzivnu podršku SIGMA-e, a kroz aktivnosti Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Pored općih ciljeva, Komunikacijskom su strategijom definisani i specifični ciljevi za svaku ciljnu grupu kroz pojedinačne komunikacijske planove, kao sastavne dijelove Strategije.

Sa intenzivnijim komunikacijskim aktivnostima Ured kreće još 2018. godine od kada je započelo uvođenje dvosmjernog pristupa komunikaciji sa relevantnim akterima. Od tada je uvedeno nekoliko novih komunikacijskih alata i rješenja, u skladu sa postojećim kapacitetima Ureda, čija se primjena nastavlja i tokom strateškog perioda trajanja Komunikacijske strategije te se uvode nove aktivnosti koje se trebaju implementirati u skladu sa utvrđenim vremenskim okvirima.

Uspješna implementacija aktivnosti definisanih ovom strategijom trebala doprinijeti povećanju uticaja rada Ureda, većem stepenu razumijevanja uloge i mandata Ureda, stvaranju funkcionalnog komunikacijskog okvira koji podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju i razvijanje saradničkog okruženja sa utvrđenim ciljnim grupama.

Komunikacijska strategija dostupna je ovdje.

Na vrh