Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: „UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA FIKSNE I MOBILNE TELEFONIJE U INSTITUCIJAMA BIH“

Sarajevo, 12.1.2023.

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu: „Upravljanje troškovima fiksne i mobilne telefonije u institucijama BiH“.

Revizija je provedena sa ciljem ispitivanja osiguravaju li postojeći aranžmani korištenja telefonskih usluga u institucijama BiH ekonomičnu i efikasnu potrošnju proračunskih sredstava.

Vijeće ministara BiH je usvojenim politikama osiguralo liberalizaciju tržišta telekomunikacijskih usluga. Međutim, i pored toga, ni Vijeće ministara BiH ni većina institucija BiH ne poduzimaju potrebne aktivnosti kako bi ostvarile pogodnosti koje proizlaze za potrošače u procesu liberalizacije, a koje se ogledaju u kvalitetnijim uslugama ili nižim cijenama. Premda je Vijeće ministara BiH svojim aktivnostima prije nekoliko godina uspjelo značajno smanjiti troškove telefona u institucijama BiH, studija pokazuje da promjene koje su se u međuvremenu desile na tržištu ukazuju na mogućnost ostvarivanja ekonomičnijeg i efikasnijeg upravljanja ovim troškovima.

Ured za reviziju je, u cilju osiguranja planiranja troškova u skladu sa stvarnim potrebama i kretanjem cijena na tržištu, kao i maksimiziranja koristi od liberalizacije tržišta telekomunikacijskih usluga, uputio preporuke Vijeću ministara BiH, Ministarstvu financija i trezora BiH i institucijama BiH. Realizacija preporuka trebala bi doprinijeti ekonomičnijem i efikasnijem korištenju proračunskih sredstava za usluge fiksne i mobilne telefonije.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz ovog izvješća, odnosno cjelokupan tekst izvješća dostupan je na web stranici Ureda: https://bit.ly/3XqqrQI.   

Infografički prikaz dostupan je ovdje.

Na vrh