Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: „ПРОБЛЕМИ И НЕДОСТАЦИ ИНСТИТУЦИЈА БИХ У СИСТЕМУ ЈАВНИХ НАБАВКИ“

Сарајево, 31.12.2021.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине провела је ревизију учинка на тему: „Проблеми и недостаци институција БиХ у систему јавних набавки“. Циљ ревизије је био да се испита да ли су активности институција БиХ довољне да би се постигао ефикасан систем јавних набавки.

Проведена ревизија је показала да институције БиХ нису предузимале довољно активности као уговорни органи, а нити као надлежне институције, да би се постигао ефикасан систем јавних набавки.

Налази и закључци ревизије указују да су активности надлежних институција за превазилажење насталих слабости биле усмјерене на измјене Закона о јавним набавкама, што би требало допринијети унапређењу система, али да се цијели процес одвија споро. У међувремену, институције нису предузимале довољно активности да унаприједе дијелове процеса које покрива Закон о јавним набавкама. Поред тога, нису довољно уредиле ни послове у веома значајним фазама планирања и реализације јавних набавки, у којима се, због уочених слабости, доводи у питање смисао и сврха цијелог система јавних набавки и које су само дијелом регулисане Законом о јавним набавкама. За унапређење у овим фазама процеса потребна је максимална посвећеност принципима економичности, ефикасности и ефективности те јачање одговорности надлежних институција и институција које проводе јавне набавке.

Утврђене слабости у систему јавних набавки не обезбјеђују повјерење грађана у рад институција и да се новац порезних обвезника користи на најефикаснији начин, а исте су и препрека напредовању БиХ на путу ка ЕУ.

Препоруке су упућене Савјету министара БиХ, Агенцији за јавне набавке, Канцеларији за разматрање жалби и свим институцијама на нивоу БиХ. Унапређење система јавних набавки, кроз имплементацију препорука, ће допринијети већем нивоу јавне одговорности код кориштења јавних средстава и стварању претпоставки за реализацију Циљева одрживог развоја.

Информације о налазима до којих се дошло, закључцима и препорукама ове ревизије могу се наћи у комплетном извјештају који је доступан на wеб страници Канцеларије за ревизију институција БиХ – www.revizija.gov.ba.

ИНФОГРАФИКА!

На врх