Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: „PROBLEMI I NEDOSTACI INSTITUCIJA BIH U SUSTAVU JAVNIH NABAVA“

Sarajevo, 31.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Problemi i nedostaci institucija BiH u sustavu javnih nabava“. Cilj revizije je bio ispitati jesu li aktivnosti institucija BiH dovoljne da bi se postigao efikasan sustav javnih nabava.

Provedena revizija je pokazala da institucije BiH nisu poduzimale dovoljno aktivnosti kao ugovorni organi, a niti kao nadležne institucije, da bi se postigao efikasan sustav javnih nabava.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da su aktivnosti nadležnih institucija za prevazilaženje nastalih slabosti bile usmjerene na izmjene Zakona o javnim nabavama, što bi trebalo doprinijeti unapređenju sustava, ali da se cijeli proces odvija sporo. U međuvremenu, institucije nisu poduzimale dovoljno aktivnosti da unaprijede dijelove procesa koje pokriva Zakon o javnim nabavama. Pored toga, nisu dovoljno uredile ni poslove u veoma značajnim fazama planiranja i realizacije javnih nabava, u kojima se, zbog uočenih slabosti, dovodi u pitanje smisao i svrha cijelog sustava javnih nabava i koje su samo dijelom regulirane Zakonom o javnim nabavama. Za unaprjeđenje u ovim fazama procesa potrebna je maksimalna posvećenost načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti te jačanje odgovornosti nadležnih institucija i institucija koje provode javne nabave.

Utvrđene slabosti u sustavu javnih nabava ne osiguravaju povjerenje građana u rad institucija i da se novac poreznih obveznika koristi na najefikasniji način, a iste su i prepreka napredovanju BiH na putu ka EU.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Agenciji za javne nabave, Uredu za razmatranje žalbi i svim institucijama na razini BiH. Unapređenje sustava javnih nabava, kroz implementaciju preporuka, će doprinijeti većoj razini javne odgovornosti kod korištenja javnih sredstava i stvaranju pretpostavki za realizaciju Ciljeva održivog razvoja.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u cjelovitom izvješću koje je dostupno na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

INFOGRAFIKA!

Na vrh