Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „PROBLEMI I NEDOSTACI INSTITUCIJA BIH U SISTEMU JAVNIH NABAVKI“

Sarajevo, 31.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki“. Cilj revizije je bio da se ispita da li su aktivnosti institucija BiH dovoljne da bi se postigao efikasan sistem javnih nabavki.

Provedena revizija je pokazala da institucije BiH nisu preduzimale dovoljno aktivnosti kao ugovorni organi, a niti kao nadležne institucije, da bi se postigao efikasan sistem javnih nabavki.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da su aktivnosti nadležnih institucija za prevazilaženje nastalih slabosti bile usmjerene na izmjene Zakona o javnim nabavkama, što bi trebalo doprinijeti unapređenju sistema, ali da se cijeli proces odvija sporo. U međuvremenu, institucije nisu preduzimale dovoljno aktivnosti da unaprijede dijelove procesa koje pokriva Zakon o javnim nabavkama. Pored toga, nisu dovoljno uredile ni poslove u veoma značajnim fazama planiranja i realizacije javnih nabavki, u kojima se, zbog uočenih slabosti, dovodi u pitanje smisao i svrha cijelog sistema javnih nabavki i koje su samo dijelom regulisane Zakonom o javnim nabavkama. Za unapređenje u ovim fazama procesa potrebna je maksimalna posvećenost principima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti te jačanje odgovornosti nadležnih institucija i institucija koje provode javne nabavke.

Utvrđene slabosti u sistemu javnih nabavki ne osiguravaju povjerenje građana u rad institucija i da se novac poreznih obveznika koristi na najefikasniji način, a iste su i prepreka napredovanju BiH na putu ka EU.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Agenciji za javne nabavke, Uredu za razmatranje žalbi i svim institucijama na nivou BiH. Unapređenje sistema javnih nabavki, kroz implementaciju preporuka, će doprinijeti većem nivou javne odgovornosti kod korištenja javnih sredstava i stvaranju pretpostavki za realizaciju Ciljeva održivog razvoja.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

INFOGRAFIKA!

Na vrh