Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА: ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕПОРУКА

Сарајево, 16.06.2022.

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија) провела је праћење реализације препорука за два извјештаја ревизије учинка: „Управљање имовином и трошковима смјештаја у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ” и „Управљање царинским терминалима“.

Када је у питању управљање имовином и трошковима смјештаја у дипломатско-конзуларним представништвима БиХ (ДКП), резултати праћења указују на то да је уочен недовољан напредак у овој области у односу на период када је рађена ревизија. Ипак, активности су предузимане по свим датим препорукама: 14% препорука је у потпуности реализовано, 43% препорука је дјелимично реализовано, а за 43% препорука евидентиране су почетне активности. Констатовано је смањење трошкова за унајмљивање простора или зграда и накнада за смјештај особља у ДКП-у у 2018, у односу на 2017. када је првобитна ревизија објављена. Смањење трошкова није резултат значајнијих корективних активности које је Министарство иностраних послова (МИП) предузимало, него је посљедица смањења особља у представништвима, девизног флуктуирања које се огледа у јачању евра и сл. Проценат реализације планираних и реализованих пројеката куповине, адаптације и опремања објеката у ДКП-у и даље је изразито низак. МИП није донио јасне стандарде и критеријуме које објекти ДКП-а требају испуњавати. Од 2018. године нису куповани објекти за потребе ДКП-а, иако је предност куповине објеката евидентна. Заједничка продаја објеката добијених по основу сукцесије реализован је на пет локација. Евидентиран је одређени помак када је у питању усељеност објеката у власништву БиХ. Запосленици у дестинацијама у којим су трошкови становања изразито велики су и даље у неповољнијој ситуацији јер није било значајнијих промјена у примањима запослених у ДКП-овима.

Резултати праћења у области управљања царинским терминалима указују на то да је Управа за индиректно опорезивање (УИО) предузимала корективне радње које су резултовале унапређењем у односу на период када је рађена ревизија. По свим датим препорукама УИО је предузимао активности: 67% препорука је дјелимично реализовано, док су за 33% препорука предузете почетне активности. Проведбени акти који се тичу управљања царинским терминалима су донесени и унапријеђени. Ипак, унапређењем аката нису се утврдили довољно јасни, прецизни и мјерљиви критеријуми за успоставу царинских терминала. Нису рађене ни cost-benefit анализе оправданости самосталног управљања или давања трећим лицима на управљање царинских терминала, посебно код терминала са већим обимом промета, а самим тим и прихода. Новом Одлуком о царинском терминалу прецизније је дефинисан појам царинских терминала, као и ко може бити држалац царинског терминала. Као новина, прописана је банкарска гаранција као покриће за евентуално неизмирене обавезе по основу прихода од терминала чиме је минимизирана могућност да држаоци терминала имају дугове по овом основу, као у ранијем периоду, те је дошло до стагнације ненаплаћених потраживања. Донесени су и акти којим се унапређује наплата и контрола у овој области. Проведене контроле и даље указују на то да постоје терминали који не испуњавају уговорене услове.

Детаљније информације о резултатима проведених праћења доступне су у извјештајима објављеним на web страници Канцеларије за ревизију www.revizija.gov.ba

Инфографички приказ резултата проведених праћења доступан је овдје.

ОСТАЛИ ЧЛАНЦИ

 

АРХИВА  
На врх