Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: PRAĆENJE REALIZACIJE PREPORUKA

Sarajevo, 16.06.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) proveo je praćenje realizacije preporuka za dva izvještaja revizije učinka: „Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH” i „Upravljanje carinskim terminalima“.

Kada je u pitanju upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKP), rezultati praćenja ukazuju na to da je uočen nedovoljan napredak u ovoj oblasti u odnosu na period kada je rađena revizija. Ipak, aktivnosti su preduzimane po svim datim preporukama: 14% preporuka je u potpunosti realizovano, 43% preporuka je djelimično realizovano, a za 43% preporuka evidentirane su početne aktivnosti. Konstatovano je smanjenje troškova za unajmljivanje prostora ili zgrada i naknada za smještaj osoblja u DKP-u u 2018, u odnosu na 2017. kada je prvobitna revizija objavljena. Smanjenje troškova nije rezultat značajnijih korektivnih aktivnosti koje je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) preduzimalo, nego je posljedica smanjenja osoblja u predstavništvima, deviznog fluktuiranja koje se ogleda u jačanju eura i sl. Procenat realizacije planiranih i realizovanih projekata kupovine, adaptacije i opremanja objekata u DKP-u i dalje je izrazito nizak. MVP nije donio jasne standarde i kriterije koje objekti DKP-a trebaju ispunjavati. Od 2018. godine nisu kupovani objekti za potrebe DKP-a, iako je prednost kupovine objekata evidentna. Zajednička prodaja objekata dobijenih po osnovu sukcesije realizovan je na pet lokacija. Evidentiran je određeni pomak kada je u pitanju useljenost objekata u vlasništvu BiH. Zaposlenici u destinacijama u kojim su troškovi stanovanja izrazito veliki su i dalje u nepovoljnijoj situaciji jer nije bilo značajnijih promjena u primanjima zaposlenih u DKP-ovima.

Rezultati praćenja u oblasti upravljanja carinskim terminalima ukazuju na to da je Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) preduzimala korektivne radnje koje su rezultovale unapređenjem u odnosu na period kada je rađena revizija. Po svim datim preporukama UIO je preduzimao aktivnosti: 67% preporuka je djelimično realizovano, dok su za 33% preporuka preduzete početne aktivnosti. Provedbeni akti koji se tiču upravljanja carinskim terminalima su doneseni i unaprijeđeni. Ipak, unapređenjem akata nisu se utvrdili dovoljno jasni, precizni i mjerljivi kriteriji za uspostavu carinskih terminala. Nisu rađene ni cost-benefit analize opravdanosti samostalnog upravljanja ili davanja trećim licima na upravljanje carinskih terminala, posebno kod terminala sa većim obimom prometa, a samim tim i prihoda. Novom Odlukom o carinskom terminalu preciznije je definisan pojam carinskih terminala, kao i ko može biti držalac carinskog terminala. Kao novina, propisana je bankarska garancija kao pokriće za eventualno neizmirene obaveze po osnovu prihoda od terminala čime je minimizirana mogućnost da držaoci terminala imaju dugove po ovom osnovu, kao u ranijem periodu, te je došlo do stagnacije nenaplaćenih potraživanja. Doneseni su i akti kojim se unapređuje naplata i kontrola u ovoj oblasti. Provedene kontrole i dalje ukazuju na to da postoje terminali koji ne ispunjavaju ugovorene uslove.

Detaljnije informacije o rezultatima provedenih praćenja dostupne su u izvještajima objavljenim na web stranici Ureda za reviziju www.revizija.gov.ba

Infografički prikaz rezultata provedenih praćenja dostupan je ovdje.

Na vrh