Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: PRAĆENJE REALIZACIJE PREPORUKA

Sarajevo, 11.06.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (BiH) proveo je praćenje realizacije preporuka za dva izvještaja revizije učinka: „Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“ i „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“.

U odnosu na praćenje realizacije preporuka revizije učinka iz 2020. godine, u 2021. godini utvrđen je nešto slabiji stepen realizacije preporuka revizije učinka. Rezultati praćenja ukazuju da je 9% preporuka realizovano u potpunosti, 48% preporuka je djelimično realizovano, za 39% preporuka nadležne institucije su preduzele početne aktivnosti, a za 4% preporuka nisu preduzimane nikakve aktivnosti.

Rezultati praćenja izvještaja revizije učinka „Aktivnosti institucija BiH za provođenje zaštite i spašavanja u prirodnoj ili drugoj nesreći“, ukazuju na napredak u stanju u oblasti u odnosu na period kada je rađena revizija. Međutim, oblast zaštite i spašavanja ljudi od prirodnih i drugih nesreća unaprijeđena je više u formalnom smislu, jer aktivnosti koje su institucije BiH preduzimale u vrijeme pandemije nisu bile u funkciji efikasnog odgovora na krizu. Pokrenute su aktivnosti na donošenju strateških dokumenata, ali oni još nisu usvojeni od strane Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH. Ažuriranje Procjene ugroženosti BiH od prirodnih i drugih nepogoda je rađeno 2017. i 2019. godine i to predstavlja osnovu za ažuriranje planova zaštite i spašavanja institucija BiH. Pokrenute su, ali nisu do kraja realizovane aktivnosti na uspostavljanju sistema hitnih poziva. Preduzimane su aktivnosti na osiguravanju funkcionalnijeg djelovanja Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje. Ipak, i pored preduzetih aktivnosti, funkcionalnost ovog tijela u vrijeme trajanja pandemije nije bila na zadovoljavajućem nivou.

Rezultati praćenja izvještaja revizije učinka „Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine“ ukazuju na blagi napredak u stanju oblasti u odnosu na period kada je rađena revizija. Institucije su unaprijedile sistem praćenja i kontrole namjenskog utroška sredstava. Postignut je napredak u odnosu na 2016. godinu u planiranju ciljeva i aktivnosti za dodjelu grantova. Međutim, iako je planiranje unaprijeđeno, i dalje kod nekih institucija planski dokumenti nemaju opisane pokazatelje rezultata te jedinice mjere i ciljne vrijednosti koje su jasne i mjerljive. Stanje je nepromijenjeno kod procedura dodjele grantova. Postupci dodjele se i dalje razlikuju i u segmentu koji se odnosi na uređenost procedura kreiranjem obrazaca za prijavu, pravima aplikanata u toku i nakon postupka dodjele, načinu evaluacije prijava i sl. Dodjela grant sredstava iz tekuće rezerve je i dalje bez prethodno javno objavljenog poziva kojim bi se jasno definisali kriteriji, rokovi i uslovi za dodjelu ovih sredstava.

Iako su preduzimane određene aktivnosti na unaprjeđenju, još uvijek ima prostora za sistemsko uređenje obiju oblasti. Tome će sigurno doprinijeti rad na realizaciji datih preporuka koje još uvijek nisu realizovane.

Detaljnije informacije o rezultatima provedenih praćenja dostupne su u izvještajima objavljenim na web stranici Ureda za reviziju www.revizija.gov.ba

Infografički prikaz rezultata provedenih praćenja prikazan je ovdje.

Na vrh