NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR U INSTITUCIJAMA BIH.“

Sarajevo, 29.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH.  Revizija učinka je provedena sa ciljem da utvrdi da li su institucije BiH osigurale osnovne pretpostavke za efikasan inspekcijski nadzor.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da nisu osigurane osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH. Inspekcije u institucijama BiH se suočavaju s problemima nejasno definisanih nadležnosti i odsustvom koordinacije inspekcija po pitanjima koja se tiču unapređenja procesa inspekcijskog nadzora. Također, inspekcije nemaju uspostavljene sveobuhvatne evidencije o subjektima nadzora, planiranje se ne vrši na osnovu analize i procjene rizika, te se inspekcijski nadzor ne vrši na osnovu internih smjernica, a sve s ciljem osiguranja jednakog tretmana svih subjekata nadzora. Prilikom provođenja inspekcijskog nadzora ne primjenjuju se sve raspoložive zakonske mjere u cilju osiguranja poštivanja propisa subjekata nadzora. S tim u vezi, nije osiguran balans preventivnih, korektivnih i restriktivnih mjera. Nije osigurana efikasna primjena niti potpuna implementacija raspoloživih mjera inspekcijskog nadzora. Dok je većim dijelom osigurana implementacija preventivnih i korektivnih mjera, institucije iz uzorka koje izriču represivne mjere susreću se sa problemima naplate novčanih kazni. U takvim okolnostima dolazi do zloupotreba kao što je izbjegavanje plaćanja kazni te do mogućnosti zastare. Ovo, pored toga što dovodi u pitanje svrhu inspekcijskog nadzora, u značajnoj mjeri rezultira gubitkom prihoda po ovoj osnovi.

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH i institucijama iz odabranog uzorka revizije. Realizacijom datih preporuka stvorit će se, između ostalog, i bolje pretpostavke za inspekcijski nadzor u cilju osiguranja zakonitosti i vladavine prava.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

INFOGRAFIKA!

Na vrh