Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „OSNOVNE PRETPOSTAVKE ZA EFIKASNO UPRAVLJANJE TAKSAMA I NAKNADAMA INSTITUCIJA BIH“

Sarajevo, 17.12.2021.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka „Osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama institucija BiH.“

Revizija učinka na zadatu temu rezultat je saradnje Ureda za reviziju sa organizacijama civilnog društva u procesu godišnjeg planiranja revizije učinka.

Revizija učinka je provedena sa ciljem da se utvrdi da li su osigurane osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama koje naplaćuju institucije BiH.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da nisu osigurane osnovne pretpostavke za efikasno upravljanje taksama i naknadama koje naplaćuju institucije BiH. Ove pretpostavke podrazumijevaju racionalizaciju i optimizaciju sistema taksi i naknada, postojanje metodologije prilikom njihovog određivanja, zadovoljenje principa transparentnosti, bolje planiranje i efikasnu naplatu ove vrste prihoda. 

Zbog neispunjavanja reformskog opredjeljenja od strane Vijeća ministara BiH u oblasti parafiskalnih nameta, odnosno taksi i naknada, nije izvršena optimizacija kao jedan od ključnih koraka koji bi vodio ka rasterećenju privrede. Vijeće ministara BiH je propustilo da uradi potrebnu optimizaciju broja i visine taksi koje se naplaćuju. Na takav način nije se doprinijelo unapređenju javne usluge i optimiziralo finansijsko opterećenje građana i privrednih subjekata. Nepostojanje metodologije, transparentnosti i nepouzdano planiranje može ugroziti smisao taksi i naknada, a nedostaci u procesu naplate i kontrole naplate taksi i naknada mogu rezultirati i rezultiraju gubitkom prihoda po ovoj osnovi. 

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Ministarstvu finansija i trezora BiH i institucijama iz odabranog uzorka revizije. Realizacijom datih preporuka, stvorit će se, između ostalog, i bolje pretpostavke za efikasno upravljanje ovom vrstom prihoda te optimizirati opterećenje za građane i privredne subjekte. 

INFOGRAFIKA!

Na vrh