Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠĆE REVIZIJE UČINKA: „NABAVA I FUNKCIONALNOST OSOBNIH ISPRAVA“

                                                                                                                   Sarajevo, 1.8.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Nabava i funkcionalnost osobnih isprava“. Cilj revizije bio je ispitati jesu li mjerodavne institucije BiH osigurale efikasnu nabavu i uspostavu funkcionalnih osobnih isprava.

Provedena revizija nam je omogućila da sagledamo stanje te da iznesemo zaključak da mjerodavne institucije nisu poduzele aktivnosti kojim se osigurava efikasna nabava osobnih isprava i njihova puna funkcionalnost.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da mjere koje su mjerodavne institucije poduzimale nisu osigurale sigurnost da neće doći do zastoja u izdavanju osobnih isprava imajući u vidu skori istek postojećeg Ugovora, a nova nabava nije provedena. I dalje je prisutan rizik plaćanja 28 milijuna KM za nerealiziranih 1,5 milijuna osobnih iskaznica jer IDDEEA nije riješila sa dobavljačem pitanje završetka postojećeg Ugovora sa aspekta ugovorene obveze kupovine ukupnih količina. Nisu postignuti svi efekti strateških opredjeljenja za unaprjeđenje osobnih isprava niti su isti analizirani s aspekta sigurnosti, funkcionalnosti i ekonomičnosti. Iako je od uvođenja elektronske osobne iskaznice prošlo skoro 10 godina, građanima BiH nije osigurano da istu koriste kao sredstvo za brže i efikasnije korištenje usluga javne uprave, kroz digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Ni način na koji je pripremljena nova nabava ne pruža uvjerenje da je IDDEEA izabrala najpovoljnije rješenje za građane i proračun BiH.

Utvrđene slabosti dovode u pitanje ulaganja u unaprjeđenje osobnih isprava, kao i utvrđenu cijenu za građane, i vode zaostajanju BiH u razvoju e-uprave. 

 

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u cjelovitom izvješću koje je dostupno na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

 

INFOGRAFIKA!

Na vrh