Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „NABAVKA I FUNKCIONALNOST LIČNIH DOKUMENATA“

                                                                                                                   Sarajevo, 1.8.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata“. Cilj revizije bio je ispitati da li su nadležne institucije BiH osigurale efikasnu nabavku i uspostavu funkcionalnih ličnih dokumenata.

Provedena revizija nam je omogućila da sagledamo stanje te da iznesemo zaključak da nadležne institucije nisu preduzele aktivnosti kojim se osigurava efikasna nabavka ličnih dokumenata i njihova puna funkcionalnost.

Nalazi i zaključci revizije ukazuju da mjere koje su nadležne institucije preduzimale nisu osigurale sigurnost da neće doći do zastoja u izdavanju ličnih dokumenata imajući u vidu skori istek postojećeg Ugovora, a nova nabavka nije provedena. I dalje je prisutan rizik plaćanja 28 miliona KM za nerealizovanih 1,5 miliona ličnih karata jer IDDEEA nije riješila sa dobavljačem pitanje završetka postojećeg Ugovora sa aspekta ugovorene obaveze kupovine ukupnih količina. Nisu postignuti svi efekti strateških opredjeljenja za unaprjeđenje ličnih dokumenata niti su isti analizirani s aspekta sigurnosti, funkcionalnosti i ekonomičnosti. Iako je od uvođenja elektronske lične karte prošlo skoro 10 godina, građanima BiH nije osigurano da istu koriste kao sredstvo za brže i efikasnije korištenje usluga javne uprave, kroz digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Ni način na koji je pripremljena nova nabavka ne pruža uvjerenje da je IDDEEA izabrala najpovoljnije rješenje za građane i budžet BiH.

Utvrđene slabosti dovode u pitanje ulaganja u unaprjeđenje ličnih dokumenata, kao i utvrđenu cijenu za građane, i vode zaostajanju BiH u razvoju e-uprave.

  

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba

 

INFOGRAFIKA!

Na vrh