Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „NABAVKA AVIOKARATA U INSTITUCIJAMA BIH“

Sarajevo, 31.5.2024.

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu „Nabavka aviokarata u institucijama BiH“. 

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li postojeće aktivnosti nabavke aviokarata u institucijama BiH osiguravaju efikasno i ekonomično korištenje budžetskih sredstava.  

Revizija je provedena na uzorku od šest institucija BiH. Revizija pokazuje da institucije iz uzorka ne osiguravaju blagovremene nabavke aviokarata i ne koriste pogodnosti tržišne konkurencije kako bi osigurale najbolju vrijednost za novac. 

Institucije iz uzorka većinom zaključuju okvirni sporazum s jednim dobavljačem na osnovu kriterija „najniža cijena - cijena usluge agencije (provizija)“. Međutim, utvrđeno je da se na ovakav način uvijek ne osigurava najbolja vrijednost za novac. 

Sama činjenica da institucije u konačnici nabavljaju aviokarte, a ne uslugu agencije (proviziju) koja često čini zanemarivi dio cijene aviokarte, dovodi u pitanje dodjelu ugovora na osnovu ovog kriterija. 

Navedeno za posljedicu ima slabiji interes ponuđača da učestvuju u postupcima nabavke aviokarata i nabavku aviokarata po višim cijenama u odnosu na cijene koje bi se postigle u okruženju u kojem djeluje tržišna konkurencija, što u konačnici dovodi u pitanje svrsishodnost provođenja javne nabavke.

Tržište aviokarata je veoma dinamično i zahtjeva brzo djelovanje, a postojeća zakonska rješenja ne prepoznaju nabavke u dinamičnom okruženju. Navedeno institucijama BiH stvara problem koji uzrokuje nemogućnost ispunjenja osnovnih principa javnih nabavki prema modelu koji je trenutno u primjeni prilikom nabavki aviokarata. 

U cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg korištenja budžetskih sredstava za nabavku aviokarata, Ured za reviziju je uputio preporuke Vijeću ministara BiH radi unapređenja sistemskog rješenja, i institucijama koje su bile predmetom revizije radi unapređenja upravljanja procesom nabavke aviokarata.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz ovog izvještaja, odnosno cjelokupan tekst izvještaja dostupan je na web-stranici Ureda: https://shorturl.at/D4Rhn.     

Infografički prikaz ključnih informacija iz izvještaja dostupan je https://shorturl.at/AxEzv.

Na vrh