Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ РЕВИЗИЈЕ УЧИНКА „ЕЛЕКТРОНСКО УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА У ИНСТИТУЦИЈАМА БИХ“

Сарајево, 23.12.2021.

 

Канцеларија за ревизију институција БиХ провела је ревизију учинка „Електронско управљање документима у институцијама БиХ“.

Ревизија учинка је проведена с циљем да се утврди да ли су институције БиХ ефикасне у успостави електронског управљања и размјене докумената.

Налази ревизије указују да институције БиХ нису биле ефикасне у успостави стандардизованих и интероперабилних система за управљање документима. Недостаје одговарајући стратешки, правни и институционални оквир којим би се придонијело успостави система за управљање документима. Због недостатка одговарајућег оквира и неблаговременог провођења циљева реформе јавне управе, системи за управљање документима су се успостављали успореном динамиком при чему се није водило рачуна о стандардизованости и интероперабилности система.

Иако је у успоставу система за управљање документима у институцијама БиХ до сада уложено преко 5,5 милиона КМ, већина институција БиХ још увијек није успоставила електронско управљање документима. На тај начин није се придонијело успостави електронског пословања у институцијама БиХ и није се обезбиједила ефикасност и економичност у раду.

Поред тога, због неефикасности у успостави система за управљање документима, пропуштене су прилике за искориштавање предности оваквог система у пословању институција БиХ током пандемије COVID-19, укључујући превладавање физичких локацијских баријера и повећање безбједности особља тренутним приступом и размјеном докумената на физичкој удаљености.

Препоруке су упућене Савјету министара БиХ, Служби за одржавање и развој електронског пословања и е-владе при Генералном секретаријату Савјета министара БиХ и Координацији за интероперабилност, и институцијама БиХ. Реализацијом препорука требало би се придонијети успостави стандардизованих и интероперабилних система за управљање документима.

На врх