Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA „ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA U INSTITUCIJAMA BIH“

Sarajevo, 23.12.2021.

 

Ured za reviziju institucija BiH proveo je reviziju učinka „Elektronsko upravljanje dokumentima u institucijama BiH“.

Revizija učinka je provedena s ciljem da se utvrdi da li su institucije BiH efikasne u uspostavi elektronskog upravljanja i razmjene dokumenata.

Nalazi revizije ukazuju da institucije BiH nisu bile efikasne u uspostavi standardizovanih i interoperabilnih sistema za upravljanje dokumentima. Nedostaje odgovarajući strateški, pravni i institucionalni okvir kojim bi se pridonijelo uspostavi sistema za upravljanje dokumentima. Zbog nedostatka odgovarajućeg okvira i neblagovremenog provođenja ciljeva reforme javne uprave, sistemi za upravljanje dokumentima su se uspostavljali usporenom dinamikom pri čemu se nije vodilo računa o standardizovanosti i interoperabilnosti sistema.

Iako je u uspostavu sistema za upravljanje dokumentima u institucijama BiH do sada uloženo preko 5,5 miliona KM, većina institucija BiH još uvijek nije uspostavila elektronsko upravljanje dokumentima. Na taj način nije se pridonijelo uspostavi elektronskog poslovanja u institucijama BiH i nije se osigurala efikasnost i ekonomičnost u radu.

Pored toga, zbog neefikasnosti u uspostavi sistema za upravljanje dokumentima, propuštene su prilike za iskorištavanje prednosti ovakvog sistema u poslovanju institucija BiH tokom pandemije COVID-19, uključujući prevladavanje fizičkih lokacijskih barijera i povećanje sigurnosti osoblja trenutnim pristupom i razmjenom dokumenata na fizičkoj udaljenosti.

 

Preporuke su upućene Vijeću ministara BiH, Službi za održavanje i razvoj elektronskog poslovanja i e-vlade pri Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH i Koordinaciji za interoperabilnost, i institucijama BiH. Realizacijom preporuka trebalo bi se pridonijeti uspostavi standardizovanih i interoperabilnih sistema za upravljanje dokumentima.

Na vrh