Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

НОВОСТИ
ИЗВЈЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Сарајево, 22. 9. 2023. године

Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (Канцеларија) провела је ревизију извршења буџета институција Босне и Херцеговине за 2022. годину.

Извјештај о ревизији извршења буџета институција Босне и Херцеговине представља консолидовани – збирни извјештај свих буџетских корисника и даје укупну слику буџетске потрошње на нивоу институција БиХ. У том смислу, извјештај о извршењу буџета институција БиХ који је ревидиран представља заједничку одговорност буџетских корисника, Министарства финансија и трезора и Савјета министара БиХ.

Канцеларија је у овогодишњем извјештају исказала мишљење с резервом уз скретање пажње како на финансијски извјештај, тако и на усклађеност активности, финансијских трансакција и информација са законима и прописима.

Основ за изражавање мишљења с резервом на финансијски извјештај су, као и прошле године, нереално исказане позиције сталних средстава и краткорочних потраживања у билансу стања (због изостанка евидентирања одређених сталних средстава и потраживања) и неријешеног статуса државне имовине којом располажу или коју користе институције БиХ. Поред тога је, а у вези с финансијским извјештајима, скренута пажња на незадовољавајући систем наплате, евидентирања и контроле прихода те усаглашавања прихода евидентираних у Главној књизи трезора са подацима из помоћних евиденција код институција БиХ, као и на потенцијалне обавезе на основу судских спорова и изостанак одговорности за изгубљене спорове.

У погледу усклађености активности, финансијских трансакција и информација са законима и другим прописима, Канцеларија је мишљење с резервом изразила због тога што Закон о Буџету за 2022. годину није усвојен у складу са Законом о финансирању институција БиХ, односно роковима прецизираним наведеним Законом. По питању усклађености, пажња је скренута и на континуирано ангажовање лица путем уговора о дјелу те ангажовање путем уговора о дјелу на систематизованим радним мјестима, као и споро и неефикасно реализовање вишегодишњих капиталних улагања код појединих институција БиХ и програма посебне намјене. 

Извјештај садржи 28 препорука упућених Савјету министара БиХ и Министарству финансија и трезора БиХ. Од тога, 22 препоруке се односе на неправилности, недостатке и слабости идентификоване у претходним извјештајима, које нису отклоњене у 2022. години.

Ревизијом је обухваћена и имплементација препорука из Извјештаја за 2021. годину (32 препоруке) и препоруке за период 2018-2020. година (28 препорука). Од укупно 60 препорука, 14 их је у потпуности реализовано, реализација 22 препоруке је у току, 22 препоруке нису реализоване, а за двије препоруке није било могуће дати оцјену реализације. Препоруке чија је реализација у току нису понављане, али је дат опис стања и проведених активности. Оцјена реализације ових препорука ће бити предметом даљег праћења до тренутка реализовања у цијелости, или процјене, узимајући у обзир разуман рок, да препоруке нису реализоване.

Опширније информације о налазима до којих се дошло, закључцима и препорукама из Извјештаја о ревизији извршења буџета институција Босне и Херцеговине за 2022. годину, односно цјелокупан текст овог извјештаја доступан је на веб-страници Канцеларије: www.revizija.gov.ba.

На врх