Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠĆE O REVIZIJI IZVRŠENJA PRORAČUNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU

Sarajevo, 22. 9. 2023. godine

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) proveo je reviziju izvršenja proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Izvješće o reviziji izvršenja proračuna institucija Bosne i Hercegovine predstavlja konsolidirano – zbrojno izvješće svih proračunskih korisnika i daje ukupnu sliku proračunske potrošnje na razini institucija BiH. U tom smislu, izvješće o izvršenju proračuna institucija BiH koje je revidirano predstavlja zajedničku odgovornost proračunskih korisnika, Ministarstva financija i trezora i Vijeća ministara BiH.

Ured je u ovogodišnjem izvješću iskazao mišljenje s rezervom uz skretanje pozornosti kako na financijsko izvješće, tako i na usklađenost aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima.

Temelj za izražavanje mišljenja s rezervom na financijsko izvješće su, kao i prošle godine, nerealno iskazane pozicije stalnih sredstava i kratkoročnih potraživanja u bilanci stanja (zbog izostanka evidentiranja određenih stalnih sredstava i potraživanja) i neriješenog statusa državne imovine kojom raspolažu ili koju koriste institucije BiH. Pored toga je, a u svezi s financijskim izvješćima, skrenuta pozornost na nezadovoljavajući sustav naplate, evidentiranja i kontrole prihoda te usuglašavanja prihoda evidentiranih u Glavnoj knjizi trezora sa podacima iz pomoćnih evidencija kod institucija BiH, kao i na potencijalne obveze na temelju sudbenih sporova i izostanak odgovornosti za izgubljene sporove.

U pogledu usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima, Ured je mišljenje s rezervom izrazio zbog toga što Zakon o Proračunu za 2022. godinu nije usvojen u skladu sa Zakonom o financiranju institucija BiH, odnosno rokovima preciziranim navedenim Zakonom. Po pitanju usklađenosti, pozornost je skrenuta i na kontinuirano angažiranje osoba putem ugovora o djelu te angažiranje putem ugovora o djelu na sistematiziranim radnim mjestima, kao i sporo i neefikasno realiziranje višegodišnjih kapitalnih ulaganja kod pojedinih institucija BiH i programa posebne namjene. 

Izvješće sadrži 28 preporuka upućenih Vijeću ministara BiH i Ministarstvu financija i trezora BiH. Od toga, 22 preporuke se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identificirane u prethodnim izvješćima, koje nisu otklonjene u 2022. godini.

Revizijom je obuhvaćeno i implementiranje preporuka iz Izvješća za 2021. godinu (32 preporuke) i preporuke za razdoblje 2018.-2020. godina (28 preporuka). Od ukupno 60 preporuka, 14 ih je u potpunosti realizirano, realizacija 22 preporuke je u tijeku, 22 preporuke nisu realizirane, a za dvije preporuke nije bilo moguće dati ocjenu realizacije. Preporuke čija je realizacija u tijeku nisu ponavljane, ali je dan opis stanja i provedenih aktivnosti. Ocjena realizacije ovih preporuka će biti predmetom daljnjeg praćenja do trenutka realiziranja u cijelosti, ili procjene, uzimajući u obzir razuman rok, da preporuke nisu realizirane.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz Izvješća o reviziji izvršenja proračuna institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, odnosno cjelokupan tekst ovog izvješća dostupan je na internetskoj stranici Ureda: www.revizija.gov.ba.

Na vrh