Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI IZVRŠENJA BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU

Sarajevo, 22. 9. 2023. godine

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) proveo je reviziju izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine predstavlja konsolidovani – zbirni izvještaj svih budžetskih korisnika i daje ukupnu sliku budžetske potrošnje na nivou institucija BiH. U tom smislu, izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH koji je revidiran predstavlja zajedničku odgovornost budžetskih korisnika, Ministarstva finansija i trezora i Vijeća ministara BiH.

Ured je u ovogodišnjem izvještaju iskazao mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima.

Osnova za izražavanje mišljenja s rezervom na finansijski izvještaj su, kao i prošle godine, nerealno iskazane pozicije stalnih sredstava i kratkoročnih potraživanja u bilansu stanja (zbog izostanka evidentiranja određenih stalnih sredstava i potraživanja) i neriješenog statusa državne imovine kojom raspolažu ili koju koriste institucije BiH. Pored toga je, a u vezi s finansijskim izvještajima, skrenuta pažnja na nezadovoljavajući sistem naplate, evidentiranja i kontrole prihoda te usaglašavanja prihoda evidentiranih u Glavnoj knjizi trezora sa podacima iz pomoćnih evidencija kod institucija BiH, kao i na potencijalne obaveze na osnovu sudskih sporova i izostanak odgovornosti za izgubljene sporove.

U pogledu usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i drugim propisima, Ured je mišljenje s rezervom izrazio zbog toga što Zakon o Budžetu za 2022. godinu nije usvojen u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno rokovima preciziranim navedenim Zakonom. Po pitanju usklađenosti, pažnja je skrenuta i na kontinuirano angažovanje osoba putem ugovora o djelu te angažovanje putem ugovora o djelu na sistematizovanim radnim mjestima, kao i sporo i neefikasno realizovanje višegodišnjih kapitalnih ulaganja kod pojedinih institucija BiH i programa posebne namjene. 

Izvještaj sadrži 28 preporuka upućenih Vijeću ministara BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH. Od toga, 22 preporuke se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane u prethodnim izvještajima, koje nisu otklonjene u 2022. godini.

Revizijom je obuhvaćena i implementacija preporuka iz Izvještaja za 2021. godinu (32 preporuke) i preporuke za period 2018-2020. godina (28 preporuka). Od ukupno 60 preporuka, 14 ih je u potpunosti realizovano, realizacija 22 preporuke je u toku, 22 preporuke nisu realizovane, a za dvije preporuke nije bilo moguće dati ocjenu realizacije. Preporuke čija je realizacija u toku nisu ponavljane, ali je dat opis stanja i provedenih aktivnosti. Ocjena realizacije ovih preporuka će biti predmetom daljeg praćenja do trenutka realizovanja u cijelosti, ili procjene, uzimajući u obzir razuman rok, da preporuke nisu realizovane.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz Izvještaja o reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, odnosno cjelokupan tekst ovog izvještaja dostupan je na web-stranici Ureda: www.revizija.gov.ba.

Na vrh