Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

NOVOSTI
IZVJEŠTAJ O REVIZIJI IZVRŠENJA BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU

Sarajevo, 16.11.2022.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (Ured) proveo je reviziju izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine predstavlja konsolidovani – zbirni izvještaj svih budžetskih korisnika i daje ukupnu sliku budžetske potrošnje na nivou institucija BiH. U tom smislu, izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH koji je revidiran predstavlja zajedničku odgovornost budžetskih korisnika, Ministarstva finansija i trezora i Vijeća ministara BiH.

Ured je u ovogodišnjem izvještaju iskazao mišljenje s rezervom uz skretanje pažnje kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima.

Osnova za izražavanje mišljenja s rezervom na finansijski izvještaj su nerealno iskazane pozicije stalnih sredstava i kratkoročnih potraživanja u bilansu stanja (zbog izostanka evidentiranja određenih stalnih sredstava i potraživanja) i neriješenog statusa državne imovine.

Zakon o budžetu za 2021. godinu nije usvojen u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno rokovima preciziranim navedenim Zakonom, što je imalo negativan uticaj na sve budžetske korisnike.

Izvještajem se nastojalo sagledati cjelokupan sistem planiranja, usvajanja i izvršenja budžeta, kao i značajnije procese u neposrednoj vezi s planiranjem i izvršenjem budžeta institucija BiH za 2021. godinu. Izvještaj sadrži 32 preporuke upućene Vijeću ministara BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH, od kojih je 10 novih, a 22 preporuke se ponavljaju iz ranijeg perioda.

Revizijom je obuhvaćena i implementacija preporuka iz Izvještaja za 2020. godinu (47 preporuka) i preporuke za period 2018-2019. godina (16 preporuka). Od ukupno 63 preporuke, 12 ih je u potpunosti realizovano, realizacija 24 preporuke je u toku, 22 preporuke nisu realizovane, a za pet preporuka nije bilo moguće dati ocjenu realizacije (poseban status). Preporuke čija je realizacija u toku nisu ponavljane, ali je dat opis stanja i provedenih aktivnosti. Ocjena realizacije ovih preporuka će biti predmetom daljeg praćenja do trenutka realizovanja u cijelosti, ili procjene, uzimajući u obzir razuman rok, da preporuke nisu realizovane.

Opširnije informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama iz Izvještaja o reviziji izvršenja budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, odnosno cjelokupan tekst ovog izvještaja dostupan je na web-stranici Ureda: https://bit.ly/3UV2D5W.

Infografički prikaz ključnih poruka provedene revizije dostupan je ovdje.

Na vrh