Ured za reviziju institucija

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ЗАКОН O РЕВИЗИЈИ

ЗАКОН  О РЕВИЗИЈИ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(Оквир Закона) 

(1)    Овим законом уређује се ревизија институција Босне и Херцеговине - циљеви, дужности, организација, руковођење и надлежности органа за ревизију. 

(2)    Ревизију институција Босне и Херцеговине обавља Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Канцеларија за ревизију). 

Члан 2. 

(Дефиниције) 

Изрази употријебљени у овом закону имају сљедећа значења: 

 • Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине је највиша врховна институција за ревизију утврђена чланом 20. овог закона; 
 • ревизор је службеник којег писмено именује генерални ревизор да спроводи дужности и функције Канцеларије за ревизију; 
 • генерални ревизор и замјеници генералног ревизора су лица именована на функције у складу са овим законом; 
 • Буџет је буџет институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине; 
 • буџетске институције су све институције Босне и Херцеговине, укључујући министарства Босне и Херцеговине, управне организације и друга тијела и институције Босне и Херцеговине која се финансирају из буџета Босне и Херцеговине; 
 • ревидиране институције су буџетске институције Босне и Херцеговине у којима се обавља ревизија; 
 • БиХ је Босна и Херцеговина; 
 • Координациони одбор врховних институција за ревизију је одбор успостављен чланом 46, који се састоји од генералних ревизора и замјеника генералних ревизора институција за ревизију у БиХ; 
 • повјерљива информација је информација чије би објављивање било у супротности са јавним интересима из разлога безбједности, одбране, међународних односа или из разлога који би прејудицирали привилеговани лични интегритет или привилеговане комерцијалне интересе било којег лица или институције као што је одређено законом или прихваћено у уобичајеној комерцијалној пракси;
 • буџетски корисници првог нивоа су институције које се финансирају директно из буџета БиХ, са својим властитим буџетским ставкама. Буџетски корисници другог нивоа финансирају се преко буџетских корисника првог нивоа; 
 • Савјет министара је Савјет министара БиХ, а министарства и друга тијела и институције БиХ су остале буџетске институције; 
 • интерна контрола је организација, политике и процедуре које се користе да обезбиједе да владини програми постигну своје циљане резултате, да ресурси за те програме буду коришћени конзистентно са наведеним циљевима организације и да су програми заштићени од превара, ненамјенског трошења и погрешног управљања те да су добијене информације поуздане, благовремено прибављене, одржаване и коришћене за извјештавање и доношење одлука на основу њих; 
 • INTOSAI је међународна организација највиших ревизионих институција; 
 • INTOSAI ревизиони стандарди означавају сет ревизорских стандарда које је развио INTOSAI. Стандарди садрже сљедеће: Лимску декларацију о ревизорским смјерницама и правилима (принципи независности), Ревизионе стандарде (принципи ревизорског рада) и Етички кодекс (вриједности и принципи ревизора); 
 • ресорни министар је министар у чијем се ресору обавља ревизија; 
 • Парламент је Парламентарна скупштина БиХ; 
 • парламентарна комисија је надлежна комисија за финансије и буџет у оба доба Парламента одговорна за ревизију; 
 • дом Парламента је сваки поједини дом Парламента; 
 • преревизија се односи на ex ante испитивање и на eџ ante цертификацију трансакција у саставу рачуноводственог система; 
 • просторије су зграде, канцеларије, било које земљиште и мјесто; 
 • Предсједништво је Предсједништво БиХ; 
 • јавни извјештај је извјештај који је Канцеларија за ревизију одлучила да учини јавним; 
 • квалитет је степен до којег су ревизорски поступци обављени, укључујући и припремање ревизорских извјештаја, у складу са важећим ревизорским стандардима, правилима и важећим прописима; 
 • систем контроле квалитета је сет успостављених, координираних активности које треба да обезбиједе да рад Канцеларије за ревизију буде у складу са важећим ревизорским стандардима, правилима и важећим прописима; 
 • обезбјеђење квалитета је процјена примјене и функционисања предвиђеног система и мјера система контроле квалитета. 

Члан 3. 

(Циљеви) 

(1)    Главни циљ Канцеларије за ревизију је да спровођењем ревизије обезбиједи независна мишљења о извршењу буџета и финансијским извјештајима, коришћењу ресурса и управљања државном својином од Савјета министара, буџетских институција и јавних институција у БиХ, чиме се доприноси поузданом извјештавању о коришћењу буџетских средстава, транспарентном и квалитетном управљању јавним приходима, трошковима и државном својином. 

(2)    Канцеларија за ревизију информише одговорне институције и јавност о својим налазима и препорукама благовременим и јавним објављивањем ревизорских извјештаја, те ако су релевантни, другим облицима информисања. 

(3)    Канцеларија за ревизију је неполитична и не смије подржавати или бити у вези са било којом политичком странком. 

Члан 4. 

(Слобода контроле и управљања) 

Канцеларија за ревизију, у обављању својих дужности и спровођењу надлежности у складу са овим законом, независна је и не подлијеже управљању или контроли било којег другог лица или институције, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Члан 5. 

(Финансирање Канцеларије за ревизију) 

(1)    Канцеларија за ревизију, у складу са одредбама Закона о финансирању институција БиХ ("Службени гласник БиХ", број 61/04), припрема нацрт свог годишњег буџета и доставља га парламентарној комисији на одобравање. 

(2)    Канцеларија за ревизију, послије добијања одобрења парламентарне комисије, према роковима из Закона о финансирању институција БиХ, доставља Министарству финансија и трезора БиХ нацрт свог буџета ради уврштавања у Буџет. 

(3)    Министарство финансија и трезора БиХ, Савјет министара и Предсједништво могу дати мишљење о нацрту буџета Канцеларије за ревизију, без могућности измјене нацрта буџета који је претходно одобрила парламентарна комисија. 

(4)    Генерални ревизор одобрава захтјеве за плаћање трошкова Канцеларије за ревизију и доставља их Министарству финансија и трезора БиХ на реализацију. 

 
Члан 6. 

(Годишњи извјештај о активностима и екстерној ревизији Канцеларије за ревизију) 

(1)    Канцеларија за ревизију, у складу са Законом о финансирању институција БиХ, припрема тромјесечне финансијске извјештаје о пословању и доставља их парламентарној комисији. 

(2)    Годишњи извјештај о активностима (у даљњем тексту: завршни извјештај), осим информација о пословању Канцеларије за ревизију, садржи и финансијски извјештај Канцеларије за ревизију. 

(3)    Канцеларија за ревизију припрема своје финансијске извјештаје у складу са Законом о финансирању институција БиХ. 

(4)    Парламентарна комисија именује независну ревизорску кућу или комисију за ревизију од пет чланова који морају бити стручњаци из области ревизије и рачуноводства, ради ревизије годишњих финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију. 

(5)    Парламентарна комисија именује посебну комисију од три члана, са одговарајућим искуством, ради прегледа завршног извјештаја Канцеларије за ревизију. 

(6)    Комисија из става (5) овог члана доставља парламентарној комисији извјештај о својим налазима са коментаром о ревизорским налазима из ревизије финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију, прије него што парламентарна комисија одобри буџет Канцеларије за ревизију. 

Члан 7. 

(Имунитет и изузеће од одговорности) 

(1)    Ревизори нису одговорни за дјела или пропусте учињене у току обављања својих дужности. 

(2)    Овим изузећем од одговорности неће се заштитити ревизор који је током своје службе затечен у вршењу кривичног дјела. 

(3)    Канцеларија за ревизију ће особљу Канцеларије против којих је покренут судски поступак за дјела или пропусте учињене током обављања својих дужности по овом закону, надокнадити све судске трошкове, под условом да је лице ослобођено кривице. 

II - НАДЛЕЖНОСТИ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ 

Члан 8. 

(Надлежности) 

(1)    Канцеларија за ревизију надлежна је за: 

а)    финансијске ревизије (регулисане чланом 13. овог закона); 

б)    ревизије учинка (регулисане чланом 14. овог закона) и 

ц)    друге специфичне ревизије (регулисане чл. 17. и 18. овог закона). 

Члан 9. 

(Ненадлежност) 

(1)    Канцеларија за ревизију није надлежна за преревизиони увид или преревизиону цертификацију рачуноводствених трансакција, као дијела рачуноводственог система. 

(2)    Канцеларија за ревизију није надлежна за предузимање никакве активности ван оних које се захтијевају према овом закону, ако сматра да те активности нису у складу са његовим дужностима, или ако би њихово обављање спријечило испуњавање обавеза Канцеларије за ревизију по овом закону. 

Члан 10. 

(Ревизорски стандарди, систем контроле квалитета и систем обезбјеђења квалитета) 

(1)    Канцеларија за ревизију мора примјењивати INTOSAI ревизионе стандарде и обезбиједити да запослени Канцеларије за ревизију и друга лица која обављају било које функције ревизије по овом закону раде у складу са овим стандардима. 

(2)    Канцеларија за ревизију усвојиће и објавити стандарде из става (1) овог члана у року од три мјесеца након ступања на снагу овог закона. 

(3)    Приликом ревизије јавних компанија, користиће се ревизорски стандарди Међународне федерације рачуновођа (ИФАЦ), као што је дефинисано у члану 11. овог закона, ако су примјењиви. 

(4)    Канцеларија за ревизију донијеће упутства, смјернице и друге акте неопходне за примјену ревизорских стандарда у року од три мјесеца након ступања на снагу овог закона. 

(5)    Канцеларија за ревизију одговорна је за имплементацију система контроле квалитета, којим се у ревизорском раду обезбјеђује придржавање ревизорских стандарда, правила и прописа, укључујући и механизме обезбјеђења квалитета ревизорског посла.

(6)    Парламентарна комисија иницираће сваке четврте године професионално оцјењивање рада, које се финансира из буџетских средстава.

(7)    Приликом избора извршиоца професионалног оцјењивања, предност се даје државној канцеларији за ревизију друге земље. 

(8)    Канцеларија за ревизију објављује и доставља извјештаје о професионалном оцјењивању парламентарној комисији, укључујући и извјештај о мјерама које је Канцеларија за ревизију предузела као резултат тог оцјењивања. 

Члан 11. 

(Оквир ревизије) 

(1)    Надлежност Канцеларије за ревизију обухвата, у складу са одредбама овог закона, све јавне институције БиХ, укључујући: 

а)    Парламент; 

б)    Предсједништво; 

ц)    Савјет министара и буџетске институције; 

д)    ванбуџетска средства која могу бити успостављена Законом. 

(2)    Надлежност такође обухвата улазе: 

а)    средства која су, као зајам или грант за БиХ, међународна тијела и организације обезбиједиле некој институцији или пројекту у БиХ; 

б)    средства обезбијеђена из Буџета било којој другој институцији, организацији или тијелу. 

(3)    Надлежност Канцеларије за ревизију обухвата и компанију у којој држава има власнички удјел од 50% плус једну дионицу или више. 

(4)    Ревизија укључује и све финансијске, административне и друге активности, програме и пројекте којима управља једна или више институција и тијела БиХ из овог члана, укључујући процесуирање и приходе од продаје имовине, приватизација и концесија. 

Члан 12. 

(Планирање ревизије) 

(1)    Генерални ревизор доноси сваке године, након консултација са својим замјеницима, годишњи план ревизије Канцеларије за ревизију за наредну годину, узимајући у обзир и захтјеве у складу са овим законом. План ревизије доставља се парламентарној комисији, као информација, прије почетка нове финансијске године. 

(2)    Генерални ревизор и његови замјеници, приликом одређивања годишњег плана ревизије, поступају у складу са одредбама овог закона и усвојеним ревизорским стандардима, према члану 10. овог закона. 

Члан 13. 

(Финансијска ревизија) 

(1)    Приликом обављања ревизије, Канцеларија за ревизију, у складу са усвојеним ревизорским стандардима, прегледа финансијске извјештаје и пратеће рачуне институција код којих се обавља ревизија, са циљем процјене да ли су финансијски извјештаји поуздани и да ли биланси у потпуности одражавају резултате извршења Буџета. 

(2)    Канцеларија за ревизију процјењује да ли руководиоци институција БиХ примјењују законе и прописе, користе средства за одговарајуће намјене, оцјењује финансијско управљање, функције интерне ревизије и системе интерне контроле. 

(3)    Канцеларија за ревизију обавља претходну ревизију током финансијске године, укључујући праћење примјене препорука из претходних ревизија и анализу мјера предузетих на основу тих препорука. 

(4)    Канцеларија за ревизију сваке године обавља ревизију у складу са ст. (1), (2) и (3) овог члана и даје мишљење о извјештајима о извршењу годишњег буџета за сваког од буџетских корисника из члана 11. став (1) овог закона и годишње извјештава о тим ревизијама у складу са чланом 16. овог закона. 

(5)    Канцеларија за ревизију обавља сваке године ревизију и даје мишљење о годишњем извјештају о извршењу Буџета и годишње извјештава о тој ревизији, у складу са чланом 16. овог закона. 

(6)    За друге институције, осим наведених у ставу (4) овог члана, Канцеларија за ревизију обавља финансијске ревизије у складу са годишњим планом ревизије. 

(7)    Приликом одређивања учесталости и модалитета ревизија, у складу са ставом (6) овог члана, Канцеларија за ревизију узима у обзир: 

а)    да ли су независни екстерни ревизори већ ревидирали институцију и да ли Канцеларија за ревизију има доказ да су такве ревизије довољне да обезбиједе критеријуме које примјењује и Канцеларија за ревизију, 

б)    процјену ризика. 

Члан 14. 

(Ревизија резултата) 

Канцеларија за ревизију има право да изврши преглед или испитивање (ревизију резултата) одређеног аспекта пословања цијеле или дијела институције, програма или активности, у погледу економичности, ефикасности и ефективности са којим та институција користи своје ресурсе и да о томе извијести на начин утврђен у члану 16. овог закона. 

Члан 15. 

(Коментари о нацрту извјештаја) 

(1)    Канцеларија за ревизију, прије завршетка коначног ревизорског извјештаја, припрема нацрт ревизије, који доставља руководиоцу институције БиХ ради давања коментара. 

(2)    Коментар институције БиХ о нацрту извјештаја о ревизији из става (1) овог члана доставља се Канцеларији за ревизију у року од 15 дана након пријема нацрта извјештаја или у дужем року о којем одлучи Канцеларија за ревизију. Канцеларија за ревизију дужна је да размотри ове коментаре прије припреме коначног извјештаја и у случајевима неслагања, у коначни извјештај уврсти релевантне коментаре. 

Члан 16. 

(Извјештавање о ревизијама) 

(1)    Канцеларија за ревизију дужна је да достави извјештај ревидираној институцији и Парламенту. Извјештај се истовремено доставља Савјету министара и Предсједништву, а може се доставити и свакој другој надлежној институцији. Канцеларија за ревизију ће извјештаје о ревизији учинити јавним након њиховог подношења. 

(2)    Канцеларија за ревизију дужна је да достави коначне извјештаје о финансијским ревизијама из члана 13. став (4) овог закона свакој ревидираној институцији и Министарству финансија и трезора БиХ, најкасније у року од 90 дана након подношења годишњег извјештаја.

За ревизију годишњег извјештаја о извршењу Буџета, како је регулисано чланом 13. став (5) овог закона, Канцеларија за ревизију дужна је да достави извјештај Парламенту у року од 90 дана, након пријема годишњег извјештаја о извршењу Буџета. 

(3)    Ревидирана институција дужна је да пошаље одговор Канцеларији за ревизију и Министарству финансија и трезора БиХ у року од 60 дана од пријема ревизорског извјештаја у складу са ставом (2) овог члана, у којем се наводе радње које је предузела та институција ради превазилажења слабости, нерегуларности и прекршаја који су идентификовани у ревизорском извјештају. 

(4)    Парламент може, на основу налаза и препорука из годишњег извјештаја о ревизији и/или годишњег извјештаја о извршењу буџета, смањити буџет једне или више буџетских институција или предузети друге одговарајуће корективне радње. 

(5)    Канцеларија за ревизију дужна је да припреми и достави извјештај ревидираној институцији и Парламенту најкасније 30 дана након завршетка ревизије, ако се ради о извјештавању о ревизији резултата рада у смислу члана 14. и специјалних ревизија у смислу члана 18. овог закона. 

(6)    Канцеларија за ревизију дужна је да прикупи најважније налазе и препоруке из обављених финансијских ревизија, ревизија резултата и специјалних ревизија, у годишњем извјештају о ревизији Парламенту. Годишњи ревизорски извјештај Парламенту мора бити достављен са извјештајем о ревизији годишњег извјештаја о извршењу буџета, као његов саставни дио, како је регулисано у ставу (2) овог члана. 

(7)    Извјештаји Канцеларије за ревизију, према овом закону, објављују се у "Службеном гласнику БиХ" и на web страници Канцеларије за ревизију, осим повјерљивих информација, како је регулисано у чл. 44. и 45. овог закона. 

Члан 17. 

(Додатни извјештаји Парламенту) 

(1)    Канцеларија за ревизију може, када сматра потребним, поднијети додатни ревизорски извјештај Парламенту о питањима из своје надлежности. 

(2)    Канцеларија за ревизију мора доставити копију извјештаја, у форми информације, Предсједништву, Савјету министара, Министарству финансија и трезора БиХ или било којој другој институцији БиХ која, према њеном мишљењу, има посебан интерес у том извјештају. 

Члан 18. 

(Специјалне ревизије) 

(1)    Парламент или парламентарна комисија могу у било које вријеме захтијевати да Канцеларија за ревизију обави специјалну ревизију. 

(2)    Канцеларија за ревизију одлучује да ли ће обавити специјалну ревизију из става (1) овог члана и о томе писмено обавјештава подносиоца захтјева, у складу са чланом 16. овог закона. 

Члан 19. 

(Информације органима за спровођење Закона) 

Канцеларија за ревизију дужна је да, након што информише руководиоца ревидиране институције, осим ако то неће утицати на истрагу, обавијести органе за спровођење Закона када су примијећене индикације о постојању значајних кршења. У таквим ситуацијама, Канцеларија за ревизију дужна је такође да информише Министарство финансија и трезора БиХ и ресорног министра. 

III - ОРГАНИЗАЦИЈА, РУКОВОЂЕЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ 

Члан 20. 

(Канцеларија за ревизију) 

(1)    Канцеларија за ревизију је врховна институција за ревизију институција БиХ, са сједиштем у Сарајеву. 

(2)    Канцеларија за ревизију може одлучити да оснује регионалне канцеларије гдје је њихово постојање примјерено и економски оправдано. 

(3)    Канцеларију за ревизију чине: генерални ревизор, замјеници генералног ревизора, ревизорско особље (ревизори) и административно особље. 

Члан 21. 

(Руководство Канцеларије за ревизију) 

(1)    Генерални ревизор руководи Канцеларијом за ревизију и одговоран је за дужности и овлашћења дата Канцеларији за ревизију овим законом. 

(2)    Генерални ревизор има два замјеника, који му помажу у обављању дужности Канцеларије за ревизију и који, према упутама генералног ревизора, могу извршавати све функције, обавезе и овлашћења генералног ревизора. 

(3)    Генерални ревизор именује једног од својих замјеника као замјену за вријеме свог одсуства. Ово именовање може се наизмјенично мијењати између два замјеника. 

(4)    Генерални ревизор и његови замјеници не могу да учествују или да доносе одлуке о ревизији институција БиХ у којима су генерални ревизор и/или његови замјеници били руководиоци или замјеници руководиоца у протекле двије године. 

Члан 22. 

(Организација) 

(1)    Генерални ревизор одређује организацију Канцеларије за ревизију Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, након консултације са својим замјеницима. 

(2)    Генерални ревизор доноси, након консултације са својим замјеницима, све интерне прописе, правила и процедуре неопходне за функционисање Канцеларије за ревизију. 

(3)    Генерални ревизор, приликом одређивања организације Канцеларије за ревизију, дефинише интерним актом подјелу одговорности између њега и његових замјеника. 

Члан 23. 

(Услови за функцију генералног ревизора и замјеника генералног ревизора) 

(1)    Кандидати за функцију генералног ревизора и замјеника генералног ревизора морају бити лица која: 

а)    имају диплому економског или правног факултета или другу адекватну високу стручну спрему која програмом одговара траженом искуству у области рачуноводства, ревизије, јавних финансија или јавне администрације најмање 10 година, 

б)    нису осуђивана за кривична дјела и/или привредне преступе или дјела која не одговарају њиховим дужностима. 

(2)    Генерални ревизор и замјеници генералног ревизора дужни су да примјењују овлашћења и обављају дужности Канцеларије за ревизију независно и у складу са INTOSAI ревизорским стандардима. 

(3)    Генерални ревизор и замјеници генералног ревизора подлијежу Закону о сукобу интереса у институцијама власти БиХ ("Службени гласник БиХ", број 16/02). 

Члан 24. 

(Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора) 

(1)    Генералног ревизора и замјенике генералног ревизора именује Парламент, на предлог Комисије за избор из става (4) овог члана. Предлог се заснива на ранг-листи кандидата. 

(2)    Јавни конкурс за попуњавање упражњеног мјеста генералног ревизора и замјеника генералног ревизора расписује Комисија за избор из става (4) овог члана, који се објављује у "Службеном гласнику БиХ". 

(3)    Све административно-стручне послове за Комисију за избор из става (4) овог члана обавља стручна служба Канцеларије за ревизију. 

(4)    Комисију за избор именује Парламент, а састоји се од шест чланова, од којих два члана морају бити из реда опозиционих странака. Комисија утврђује да ли сви кандидати испуњавају услове конкурса, оцјењује кандидате који испуњавају услове конкурса и утврђује ранг-листу кандидата. 

(5)    Генерални ревизор и замјеници генералног ревизора именују се на мандат од седам година, без могућности поновног именовања, најраније два мјесеца прије истека мандата. 

(6)    Замјеници генералног ревизора именују се из реда друга два конститутивна народа из којих није именован генерални ревизор. 

(7)    Именовање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора мора бити објављено у "Службеном гласнику БиХ". 

(8)    Плата и накнада плате генералног ревизора и замјеника генералног ревизора утврђује се у висини плате и накнаде плате предсједника и замјеника предсједника Уставног суда БиХ, осим ако није другачије регулисано одговарајућим законом о платама у институцијама БиХ. 

Члан 25. 

(Смјењивање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора) 

(1)    Парламент може смијенити генералног ревизора и замјенике генералног ревизора са функције у случају: 

а)    подношења писмене добровољне оставке, 

б)    немогућности обављања дужности у периоду дужем од шест мјесеци, 

ц)    постојања разлога утврђених у члану 23. овог закона. 

(2)    Парламент именује новог генералног ревизора или замјеника генералног ревизора у случају смјене из става (1) овог члана, до краја мандата лица које је смијењено. 

(3)    Процедура именовања из овог члана спроводи се у складу са чланом 24. овог закона. 

(4)    Смјењивање генералног ревизора и замјеника генералног ревизора објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

Члан 26. 

(Преношење овлашћења генералног ревизора) 

(1)    Генерални ревизор може, према овом закону, у писаној форми, пренијети било које овлашћење генералног ревизора на било којег ревизора у Канцеларији за ревизију. Међутим, генерални ревизор ни у ком случају не може пренијети своју крајњу одговорност. 

(2)    Ревизор на којег је пренесено овлашћење мора поступити у складу са свим упутствима генералног ревизора. 

Члан 27. 

(Ангажовање спољних сарадника за испомоћ при ревизији) 

Канцеларија за ревизију, за испомоћ при обављању својих послова, може ангажовати стручно лице као спољног сарадника, а која је дужно да прихвати и слиједи све важеће стандарде и правила Канцеларије за ревизију, као што је регулисано овим законом. 

IV - ЗАПОСЛЕНИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА РЕВИЗИЈУ 

Члан 28. 

(Опште одредбе) 

(1)    Канцеларија за ревизију дужна је да запошљава ревизорско и административно особље потребно за испуњавање њених дужности. Запошљавање мора бити у складу са чл. 28-38. овог закона. 

(2)    Закон о државној служби у институцијама БиХ неће се односити на запослене у Канцеларији за ревизију. 

(3)    Ако права и обавезе запослених из радних односа нису регулисани овим законом, примјењују се закони, други прописи и акти БиХ у вези са радним односима. 

(4)    Структура запослених у Канцеларији за ревизију одражаваће оквирно националну структуру становништва БиХ, према посљедњем попису. 

Члан 29. 

(Дужности запослених) 

(1)    Запослени у Канцеларији за ревизију примјењиваће и обезбјеђивати поштовање Устава и закона БиХ и извршавати задатке утврђене Правилником о унутрашњој организацији Канцеларије за ревизију. 

(2)    Ако запослени у Канцеларији за ревизију добије незаконит налог, примијениће процедуре утврђене посебним правилником. 

(3)    Канцеларија за ревизију дужна је да успостави Етички кодекс за запослене, на основу међународнопризнатих INTOSAI ревизорских стандарда, који запослени морају примјењивати. Запослени су дужни да прочитају Етички кодекс и положе заклетву и својим потписом прихвате обавезе које проистичу из Етичког кодекса, што је и предуслов за запослење. 

(4)    Запослени ће бити непристрасни, а посебно: 

а)    уздржавати се од поступка или пропуста или се не сукобљавати са дужностима утврђеним овим законом, а посебно се уздржавати од јавног манифестовања својих политичких или религијских увјерења; 

б)    неће тражити, нити примати никакву добит, корист, предност у новцу или услугама за себе или своју родбину. 

(5)    Запослени су обавезни да чувају од објављивања повјерљиве информације како је то утврђено посебним правилником, а таква обавеза траје и након престанка рада у Канцеларији за ревизију. 

Члан 30. 

(Права запослених) 

Запослени у Канцеларији за ревизију имају право на: 

а)    одсуство и право да наставе радити на истим или сличним пословима по истеку одсуства, у складу са чланом 28. став (3) овог закона; 

б)    плату и накнаду у складу са овим законом; 

ц)    подстицање и подршку у напредовању у каријери и професионалном развоју, путем обуке и на друге начине; 

д)    заштиту физичког и моралног интегритета од државе, док обављају своје службене дужности; 

е)    третирање од надређених с поштовањем њиховог људског достојанства; 

ф)    оснивање и придруживање синдикату или професионалном удружењу, у складу са законом и 

г)    фер и исти третман од руководиоца, без обзира на пол, националност, социјално поријекло, пребивалиште, религију, политичка или друга увјерења, брачни или други статус, доб, имовину, инвалидитет (хендикеп) или друго. 

Члан 31. 

(Неподударност) 

Запослени неће обављати функцију, активност, нити заузимати позицију која представља сукоб интереса са његовим службеним дужностима, а посебно неће: 

а)    имати никакву јавну функцију на било којем нивоу у БиХ; 

б)    бити члан управних или других одбора политичких странака, нити слиједити инструкције политичких странака; 

ц)    обављати активности за које се прима накнада, осим ако их није одобрио генерални ревизор. 

Члан 32. 

(Запошљавање) 

(1)    Ако постоји слободно радно мјесто у Канцеларији за ревизију, може се објавити оглас за његово попуњавање. 

(2)    Оглас за попуњавање радног мјеста објављује се најмање мјесец дана прије рока за подношење пријава у "Службеном гласнику БиХ" и најмање у једним дневним новинама које се дистрибуирају на цијелој територији БиХ. 

(3)    Оглас садржи: 

а)    опис слободног радног мјеста; 

б)    опште услове утврђене законом и 

ц)    посебне услове за то радно мјесто утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста. 

Члан 33. 

(Општи услови) 

(1)    Општи услови које кандидат мора испуњавати су: 

а)    да је држављанин БиХ; 

б)    да је старији од 18 година; 

ц)    да има одговарајуће образовне и стручне квалификације, како је одређено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији за ревизију; 

д)    да је здравствено способан; 

е)    да није отпуштен из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије подношења пријаве за запослење; 

ф)    да се против њега не води кривични поступак, нити да је правоснажно осуђен на казну затвора за кривична дјела, са изузетком кривичних дјела против безбједности у саобраћају, у складу са кривичним законом; 

г)    да није обухваћен одредбама члана IX. 1. Устава БиХ. 

(2)    Осим општих услова за запослење у Канцеларији за ревизију, кандидати морају испуњавати и посебне услове: специфичан ниво образовања и професије, године службе, специјалне професионалне вјештине и знања, посебне здравствене способности и сл., који ће бити утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Канцеларији за ревизију. 

Члан 34. 

(Процес избора и именовања) 

(1)    Генерални ревизор именује комисију за избор од три члана. 

(2)    Комисија за избор разматра све благовремено доспјеле пријаве и утврђује скраћену листу најквалификованијих кандидата. 

(3)    Комисија за избор позива све кандидате са скраћене листе на разговор (интервју) са избор. 

(4)    Разговор (интервју) обавља се уз придржавање принципа законитости, мериторности, независног надзора, отворености и транспарентности. 

(5)    Након интервјуа, комисија за избор већином гласова, путем писане препоруке, генералном ревизору даје ранг-листу са најмање три најквалификованија кандидата. 

(6)    Генерални ревизор именује првог кандидата са ранг-листе коју му је поднијела комисија за избор. У случају да ово именовање не може бити извршено из било којег оправданог разлога (уз подношење доказа), разматра се сљедећи кандидат са скраћене листе. 

(7)    Канцеларија за ревизију мора сачувати све документе - досијее у вези са поступком избора, укључујући и оглас о попуњавању слободних радних мјеста и примљене пријаве. 

(8)    Незадовољна страна заштиту својих права или повријеђених интереса може да затражи пред надлежним судом. 

Члан 35. 

(Дисциплинска одговорност) 

(1)    Запослени се сматра одговорним за кршење службене дужности које настаје као резултат његове кривице, на начин одређен у овом закону. 

(2)    Повреде службене дужности могу бити: 

а)    извршење радње која представља кривично дјело против службене дужности или друго кривично дјело, односно прекршај којим се наноси штета Канцеларији за ревизију, што запосленог чини неподобним за рад у Канцеларији за ревизију; 

б)    одавање државне, војне и службене тајне, односно повреда прописа о чувању тих тајни; 

ц)    злоупотреба службеног положаја или прекорачење овлашћења; 

д)    неизвршавање или несавјесно и немарно обављање повјерених послова и задатака; 

е)    одбијање извршења законитих наређења непосредно надређеног; 

ф)    предузимање активности или поступака супротних интересима Канцеларије за ревизију; 

г)    проузроковање веће материјалне штете, намјерно или из крајње непажње; 

х)    неодобрено одсуствовање са посла дуже од седам дана; 

и)    кршење прописа у вези са радном дисциплином у Канцеларији за ревизију; 

ј)    неблаговремено и неуредно извршавање повјерених послова и задатака; 

к)    непристојно понашање према грађанима, сарадницима или другим лицима у обављању службених дужности. 

(3)    Одговорност за извршење кривичних дјела и прекршаја не искључује унапријед одговорност запосленог у случају да дјело представља и повреду службене дужности. 

(4)    Дисциплинске санкције могу бити: 

а)    писана упозорења, 

б)    суспензија са радног мјеста, 

ц)    деградирање на нижу позицију, 

д)    престанак радног односа. 

Члан 36. 

(Дисциплинске процедуре) 

(1)    Свака ревидирана институција може генералном ревизору Канцеларије за ревизију уложити приговор на рад ревизора. 

(2)    Сваки запослени може дати иницијативу за покретање дисциплинског поступка против запосленог у Канцеларији за ревизију за којег постоји сумња да је учинио повреду службене дужности из члана 35. овог закона. 

(3)    Генерални ревизор донијеће правилник којим ће се потпуније уредити дисциплинска одговорност, а према принципима Закона о државној служби у институцијама БиХ и Закона о кривичном поступку БиХ. 

Члан 37. 

(Структура плата) 

Канцеларија за ревизију дужна је да утврди структуру плата за обрачун плата и различитих платних разреда у којој запослени у Канцеларији за ревизију морају бити категоризовани. При одређивању платних разреда, треба узети у обзир специфичне вјештине и искуство које је неопходно за испуњење дужности и одговорности Канцеларије за ревизију и дугорочни циљ хармонизације структуре плата са другим државним институцијама БиХ. 

Члан 38. 

(Престанак радног односа) 

(1)    Радни однос запослених у Канцеларији за ревизију може престати у случају: 

а)    добровољне оставке; 

б)    истека уговора, у случајевима гдје је то примјењиво; 

ц)    стицања законског права на пензионисање; 

д)    трајне немогућности да се испуне службене обавезе због здравственог стања, под условом да се запослени не може распоредити на друго радно мјесто у Канцеларији за ревизију; 

е)    губитка држављанства БиХ; 

ф)    добијања држављанства друге земље у супротности са Уставом БиХ и законима у БиХ; 

г)    двије узастопне негативне оцјене рада; 

х)    ако је осуђен за кривично дјело и када због издржавања казне затвора мора одсуствовати са посла из Канцеларије за ревизију дуже од шест мјесеци или 

и)    изречене дисциплинске мјере престанка радног односа. 

V - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА 

Члан 39. 

(Овлашћења Канцеларије за ревизију за прикупљање информација) 

(1)    Канцеларија за ревизију може писмено захтијевати од ревидиране институције да у одређеном року достави: 

а)    било коју информацију, 

б)    било који документ или информацију, укључујући податке у електронском облику, које та институција чува или су под њеном контролом. 

(2)    Канцеларија за ревизију може захтијевати да: 

а)    се информације или одговори на питања дају усмено или писмено; 

б)    информације или одговори на питања буду верификовани писменом изјавом или потврдом. 

(3)    Изјава или потврда је гаранција да су информације или докази који се дају истинити и да их Канцеларија за ревизију може користити. 

(4)    Ревидирана институција дужна је да се придржава одредаба из овог члана. 

Члан 40. 

(Приступ просторијама и документацији) 

(1)    Ревизори имају право да: 

а)    у било које разумно вријеме уђу и остану у било којој просторији коју користи ревидирана институција; 

б)    у било које разумно вријеме имају потпун и слободан приступ било којем документу или другој имовини; 

ц)    прегледају, копирају или узму изводе било којег документа. 

(2)    Ревизор нема право да уђе и остане у просторијама ако на захтјев њиховог корисника не предочи писмено овлашћење. 

(3)    Писмено овлашћење је овлашћење Канцеларије за ревизију које је потписао генерални ревизор или један од његових замјеника, према којем је ревизор овлашћен за обављање таквих послова. 

(4)    Ако ревизор уђе или предложи да уђе у просторије, њихов корисник дужан је да му обезбиједи сва разумна средства за успјешно обављане послова из овог члана. 

Члан 41. 

(Овлашћења за прикупљање информација које не ограничавају други закони) 

Овлашћења из чл. 39. и 40. овог закона не ограничавају се ниједним другим законом. 

Члан 42. 

(Сврхе у које се могу користити овлашћења за прикупљање информација) 

Овлашћења из чл. 39. и 40. могу се користити у сврху или у вези са било којом функцијом Канцеларије за ревизију. 

Члан 43. 

(Лажне изјаве) 

Службено лице не смије дати усмену или писмену изјаву ревизору за коју зна да је лажна или наводи на погрешан траг у битним појединостима. 

VI - ОДРЕДБЕ О ПОВЈЕРЉИВОСТИ 

Члан 44. 

(Повјерљивост информација) 

Ако ревизор добије информацију у току обављања послова Канцеларије за ревизију, не смије ту информацију откривати, нити преносити, осим за обављање послова Канцеларије за ревизију или ако је законом дато право да открије или преноси такву информацију. 

Члан 45. 

(Повјерљиве информације које не треба да буду уврштене у јавни извјештај) 

(1)    Канцеларија за ревизију не смије уврстити у јавни извјештај одређене информације ако: 

а)    сматра да су те информације повјерљиве, или 

б)    руководилац ревидиране институције изда потврду којом изјављује да су те информације, у складу са законом и правилницима ревидиране институције, повјерљиве. 

(2)    Ако се стекну услови из става (1) овог члана, Канцеларија за ревизију може одлучити да: 

а)    не припреми јавни извјештај, или 

б)    изостави одређене информације из јавног извјештаја. 

(3)    Канцеларија за ревизију може припремити извјештај из става (2) овог члана као повјерљиву информацију и доставити га парламентарној комисији, али га неће јавно објављивати. 

VII - КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР ВРХОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ 

Члан 46. 

(Координациони одбор) 

(1)    Овим законом оснива се Координациони одбор врховних институција за ревизију (у даљњем тексту: Координациони одбор), који чине генерални ревизори и замјеници генералних ревизора канцеларија за ревизију институција БиХ, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. 

(2)    Координационом одбору предсједава генерални ревизор Канцеларије за ревизију, а у случају одсутности његов овлашћени представник. 

(3)    Надлежности Координационог одбора су: 

а)    успостављање конзистентних водича и упутстава заснованих на INTOSAI ревизорским стандардима; 

б)    размјена професионалних искустава и тежња ка обезбјеђењу конзистентног квалитета ревизије; 

ц)    организација и координација развојних активности све три канцеларије за ревизију; 

д)    додјељивање ревизорске одговорности за заједничке активности; 

е)    одређивање представника у међународним тијелима. 

(4)    Координациони одбор доноси одлуке консензусом. Свака канцеларија за ревизију има по један глас. 

(5)    Стручне и административно-техничке послове за потребе Координационог одбора обезбјеђује Канцеларија за ревизију. 

(6)    Трошкове Координационог одбора и обезбјеђивања стручних и административно- техничких послова заједнички сносе институције за ревизију, на основама које ће дефинисати Координациони одбор. 

VIII - ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47. 

(Кршење чланова 39, 40. и 43. овог закона) 

(1)    Правни субјект може бити кажњен за прекршај новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 50.000 КМ ако: 

а)    прекрши одредбе члана 39. овог закона; 

б)    не обезбиједи ревизору сва разумна средства за ефективно обављање ревизорских овлашћења из члана 40. овог закона. 

(2)    За прекршаје из става (1) овог члана, физичко лице или одговорно лице у правном субјекту може бити кажњено новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ. 

(3)    Физичко лице или одговорно лице у правном субјекту, које ревизору да лажну писмену или усмену изјаву или такву писмену или усмену изјаву која наводи на погрешан траг према одредбама члана 43. овог закона, казниће се новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ. 

IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 48. 

Канцеларија за ревизију, основана Законом о ревизији финансијског пословања институција БиХ ("Службени гласник БиХ", број 17/99) наставља радити према одредбама овог закона. 

Члан 49. 

(1)    Поступак именовања генералног ревизора и два замјеника генералног ревизора покреће се одмах након ступања на снагу овог закона и завршава се најкасније у року од шест мјесеци након ступања на снагу овог закона. 

(2)    Лица која обављају дужност генералног ревизора и замјеника генералног ревизора у вријеме ступања на снагу овог закона настављају обављати своје дужности у складу са овим законом све док Парламент не именује генералног ревизора и два замјеника генералног ревизора, у складу са одредбом члана 24. став (1) овог закона. 

(3)    Без обзира на одредбу члана 24. став (5) овог закона, лице које је обављало дужност генералног ревизора или замјеника генералног ревизора у складу са Законом о ревизији финансијског пословања институција БиХ ("Службени гласник БиХ", број 17/99) подобно је да аплицира на мјесто генералног ревозора или замјеника генералног ревизора, у поступку из става (1) овог члана. 

Члан 50. 

У случају сукоба одредаба овог и одредаба других закона, примјењиваће се одредбе овог закона. 

Члан 51. 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о ревизији финансијског пословања институција БиХ ("Службени гласник БиХ", број 17/99). 

Члан 52. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

ПСБиХ број 264/06
31. јануара 2006. године
Сарајево 

Предсједавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине БиХ
др Никола Шпирић, с. р. 

Предсједавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ
Мустафа Памук, с. р. 

('Службени гласник Бих', број 12/06)

NEWSLETTER

Желите примати обавијести из Канцеларије за ревизију на е-маил? Претплатите се на Newsletter.

На врх