Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O REVIZIJI

Na temelju članka IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 73. sjednici Zastupničkoga doma, održane 30. siječnja 2006, i na 53. sjednici Doma naroda, održanoj 31. siječnja 2006, donijela je 

ZAKON 

O REVIZIJI INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

(Okvir Zakona) 

(1)    Ovim se Zakonom uredjuje revizija institucija Bosne i Hercegovine - ciljevi, dužnosti, ustroj, upravljanje i nadležnosti revizijskih tijela. 

(2)    Reviziju institucija Bosne i Hercegovine obavlja Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ured za reviziju). 

Članak 2. 

(Definicije) 

Izrazi uporabljeni u ovome Zakonu imaju sljedeća značenja: 

 • Ured za reviziju institucija je vrhovna institucija za reviziju utvrdjena člankom 20. ovoga Zakona; 
 • revizor je službenik kojeg je pismeno imenuje glavni revizor da obavlja dužnosti i funkcije Ureda za reviziju; 
 • glavni revizor i zamjenici glavnog revizora su osobe imenovane na dužnosti sukladno ovome Zakonu; 
 • Proračun je proračun institucija Bosne i Hercegovine i medjunarodnih obveza Bosne i Hercegovine; 
 • proračunske institucije su sve institucije Bosne i Hercegovine, uključujući ministarstva Bosne i Hercegovine, upravne organizacije i druga tijela i institucije Bosne i Hercegovine koja se financiraju iz proračuna Bosne i Hercegovine; 
 • revidirane institucije su proračunske institucije Bosne i Hercegovine u kojima se obavlja revizija; 
 • BiH je Bosna i Hercegovina; 
 • Koordinacijski odbor vrhovnih institucija za reviziju je odbor uspostavljen člankom 46. ovoga Zakona, koji se sastoji od glavnih revizora i zamjenika glavnih revizora institucija za reviziju u BiH; 
 • povjerljiva informacija je informacija čija bi objava bila u suprotnosti s javnim interesima iz razloga sigurnosti, obrane, medjunarodnih odnosa ili iz razloga koji bi prejudicirali povlašteni osobni integritet ili povlaštene komercijalne interese bilo koje osobe ili institucije kako je odredjeno zakonom ili prihvaćeno u uobičajenoj komercijalnoj praksi; 
 • proračunski korisnici prve razine su institucije koje se financiraju izravno iz proračuna BiH, sa svojim vlastitim proračunskim stavkama. Proračunski korisnici druge razine financiraju se preko proračunskih korisnika prve razine; 
 • Vijeće ministara je Vijeće ministara BiH, a ministarstva i druga tijela i institucije BiH su ostale proračunske institucije; 
 • interna kontrola je organizacija, politike i procedure koje se koriste kao pomoć vladinim programima za postizanje svoje ciljane rezultate, da resursi za te programe budu korišteni konzistentno s navedenim ciljevima organizacije i da su programi zaštićeni od prijevara, nenamjenskog trošenja i pogrešnog upravljanja te da su dobivene informacije pouzdane, pravodobno pribavljene, održavane i korištene za izvješćivanje i donošenje odluka na temelju njih; 
 • INTOSAI je Medjunarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija; 
 • INTOSAI revizijski standardi označavaju set revizorskih standarda koje je razvio INTOSAI. Standardi sadrže sljedeće: Limsku deklaraciju o revizorskim smjernicama i pravilima (načela neovisnosti), Revizijske standarde (načela revizijskoga rada) i Etički kodeks (revizorske vrijednosti i načela); 
 • resorni ministar je ministar u čijem se resoru provodi revizija; 
 • Parlament je Parlamentarna skupština BiH; 
 • parlamentarno povjerenstvo je nadležno povjerenstvo za financije i proračun u oba doma Parlamenta odgovorna za reviziju; 
 • dom Parlamenta je svaki pojedini dom Parlamenta; 
 • prerevizija odnosi se na ex ante ispitivanje i na edž ante certifikaciju transakcija u sklopu računovodstvenog sustava; 
 • prostorije su zgrade, uredi, bilo koje zemljište i mjesto; 
 • Predsjedništvo je Predsjedništvo BiH; 
 • javno izvješće je izvješće koje je Ured za reviziju odlučio učiniti javnim; 
 • kvaliteta je stupanj do koga su revizorski postupci obavljeni, uključujući i pripremu revizorskih izvješća, sukladno valjanim revizorskim standardima, pravilima i propisima; 
 • sustav kontrole kvalitete je set uspostavljenih, koordiniranih aktivnosti koje trebaju osigurati da rad Ureda za reviziju bude sukladan valjanim revizorskim standardima, pravilima i valjanim propisima; 
 • osiguranje kvalitete su procjene primjene i funkcioniranja predvidjenog sustava i mjera sustava kontrole kvalitete. 

Članak 3. 

(Ciljevi) 

(1)    Glavni je cilj Ureda za reviziju da provodjenjem revizija osigura neovisna mišljenja o izvršenju proračuna i o financijskim izvješćima, o korištenju resursa i upravljanju državnim vlasništvom od Vijeća ministara, proračunskih i javnih institucija u BiH, čime se doprinosi pouzdanom izvješćivanju o korištenju proračunskih sredstava, transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim prihodima, troškovima i državnim vlasništvom. 

(2)    Ured za reviziju obavještava odgovorne institucije i javnost o svojim nalazima i preporukama pravodobnom i javnom objavom revizorskih izvješća te, ukoliko su relevantna, drugim oblicima obavještavanja. 

(3)    Ured za reviziju je nepolitičan i ne smije podupirati ili biti u vezi s bilo kojom političkom strankom. 

Članak 4. 

(Sloboda kontrole i upravljanja) 

Ured za reviziju u obavljanju svojih dužnosti i provedbi nadležnosti, sukladno ovome Zakonu, neovisan je i ne podliježe upravljanju ili kontroliranju bilo koje druge osobe ili institucije, osim ako ovim Zakonom nije drukčije odredjeno. 

Članak 5. 

(Financiranje Ureda za reviziju) 

(1)    Ured za reviziju, sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04), priprema nacrt svojeg godišnjeg proračuna i dostavlja ga parlamentarnom povjerenstvu na odobravanje. 

(2)    Ured za reviziju, nakon dobivanja odobrenja parlamentarnog povjerenstva, prema rokovima iz Zakona o financiranju institucija BiH, dostavlja Ministarstvu financija i trezora BiH nacrt svojeg proračuna radi uvrštenja u Proračun. 

(3)    Ministarstvo financija i trezora BiH, Vijeće ministara i Predsjedništvo mogu dati mišljenje o nacrtu proračuna Ureda za reviziju, bez mogućnosti izmjene nacrta proračuna koji je prethodno odobrilo parlamentarno povjerenstvo. 

(4)    Glavni revizor odobrava zahtjeve za plaćanje troškova Ureda za reviziju i dostavlja ih Ministarstvu financija i trezora BiH na izvršenje.

Članak 6. 

(Godišnje izvješće o aktivnostima i o vanjskoj reviziji Ureda za reviziju) 

(1)    Ured za reviziju, sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH, priprema tromjesečna financijska izvješća o poslovanju i dostavlja ih parlamentarnom povjerenstvu. 

(2)    Gorišnje izvješće o aktivnostima (u daljnjem tekstu: završno izvješće), osim informacija o poslovanju Ureda za reviziju, sadrži i financijsko izvješće Ureda za reviziju. 

(3)    Ured za reviziju priprema svoja financijska izvješća sukladno Zakonu o financiranju institucija BiH. 

(4)    Parlamentarno povjerenstvo imenuje neovisnu revizorsku kuću ili povjerenstvo za reviziju od pet članova, koji moraju biti stručnjaci u području revizije i računovodstva, radi revizije godišnjih financijskih izvješća Ureda za reviziju. 

(5)    Parlamentarno povjerenstvo imenuje zasebno povjerenstvo od tri člana s odgovarajućim iskustvom radi pregleda završnog izvješća Ureda za reviziju. 

(6)    Povjerenstvo iz stavka (5) ovoga članka parlamentarnom povjerenstvu dostavlja izvješće o svojim nalazima, s komentarom o revizorskim nalazima iz revizije financijskih izvješća Ureda za reviziju prije nego što parlamentarno povjerenstvo odobri proračun Ureda za reviziju. 

Članak 7. 

(Imunitet i izuzeće od odgovornosti) 

(1)    Revizori nisu odgovorni za djela ili propuste počinjene tijekom obavljanja svojih dužnosti. 

(2)    Ovim se izuzećem neće zaštititi od odgovornosti revizor koji je tijekom svoje službe zatečen u počinjavanju kaznenog djela. 

(3)    Ured za reviziju će osoblju Ureda protiv kojeg je pokrenut sudski postupak za djela ili propuste počinjene tijekom obavljanja svojih dužnosti, prema ovome Zakonu, naknaditi sve sudske troškove, pod uvjetom da je osoba oslobodjena krivnje. 

II. NADLEŽNOSTI UREDA ZA REVIZIJU 

Članak 8. 

(Nadležnosti) 

Ured za reviziju nadležan je: 

a)    za financijske revizije (propisane člankom 13. ovoga Zakona); 

b)    za revizije učinka (propisane člankom 14. ovoga Zakona) i 

c)    za druge specifične revizije (propisane čl. 17. i 18. ovoga Zakona). 

Članak 9. 

(Nenadležnosti) 

(1)    Ured za reviziju nije nadležan za prerevizijski uvid ili prerevizijsku certifikaciju računovodstvenih transakcija, kao dijela računovodstvenog sustava. 

(2)    Ured za reviziju nije nadležan poduzimati bilo kakve aktivnosti, osim zahtijevanih prema ovom Zakonu, ukoliko smatra da te aktivnosti nisu sukladne njegovim dužnostima ili ukoliko bi njihovo obavljanje spriječilo ispunjenje obveza Ureda za reviziju prema ovom Zakonu. 

Članak 10. 

(Revizorski standardi, sustav kontrole kvalitete i sustav osiguranja kvalitete) 

(1)    Ured za reviziju mora primjenjivati INTOSAI revizijske standarde i osigurati da zaposlenici Ureda za reviziju i druge osobe koje obavljaju bilo koje revizijske dužnosti prema ovom Zakonu rade sukladno tim standardima. 

(2)    Ured za reviziju usvojit će i objaviti standarde iz stavka (1) ovoga članka u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(3)    Revizorski standardi Medjunarodne federacije računovodja (IFAC) koriste se prilikom revizije javnih kompanija, kako je definirano u članku 11. ovoga Zakona, ukoliko su primjenjivi. 

(4)    Ured za reviziju donijet će naputke, smjernice i druge akte potrebne za primjenu revizorskih standarda u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(5)    Ured za reviziju odgovoran je za primjenu sustava kontrole kvalitete, kojim se u revizorskom radu osigurava pridržavanje revizorskih standarda, pravila i propisa, uključujući i mehanizme osiguranja kvalitete revizorskoga posla.


(6)    Parlamentarno povjerenstvo svake četvrte godine inicirat će profesionalno ocjenjivanje rada, koje se financira iz proračunskih sredstava. 

(7)    Prilikom izbora izvršitelja profesionalnog ocjenjivanja, prednost se daje državnom uredu za reviziju druge zemlje. 

(8)    Ured za reviziju objavljuje i dostavlja izvješća o profesionalnim ocjenama parlamentarnom povjerenstvu, uključujući i izvješće o mjerama koje je Ured za reviziju poduzeo kao ishod tog ocjenjivanja. 

Članak 11. 

(Okvir revizije) 

(1)    Nadležnost Ureda za reviziju obuhvaća, sukladno odredbama ovoga Zakona, sve javne institucije BiH, uključujući: 

a)    Parlament; 

b)    Predsjedništvo; 

c)    Vijeće ministara i proračunske institucije; 

d)    izvanproračunska sredstva koja mogu biti predvidjena Zakonom. 

(2)    U nadležnost takodjer spadaju: 

a)    sredstva koja su kao zajam ili grant za BiH medjunarodna tijela i organizacije osigurale nekoj instituciji ili projektu u BiH; 

b)    sredstva osigurana iz Proračuna bilo kojoj drugoj instituciji, organizaciji ili tijelu. 

(3)    U nadležnost Ureda za reviziju spada i kompanija u kojoj država ima vlasnički udjel od 50 % plus jednu dionicu ili više. 

(4)    Revizija uključuje i sve financijske, administrativne i druge poslove, programe i projekte kojima upravlja jedna ili više institucija i tijela BiH iz ovoga članka, uključujući procesuiranje i prihode od prodaje imovine, privatizacija i koncesija. 

Članak 12. 

(Planiranje revizije) 

(1)    Glavni revizor svake godine, nakon savjetovanja sa svojim zamjenicima, donosi godišnji plan revizije Ureda za reviziju za sljedeću godinu, uzimajući u dobzir i zahtjeve, sukladno ovome Zakonu. Plan revizije dostavlja se parlamentarnom povjerenstvu u obliku informacije prije početka nove financijske godine. 

(2)    Glavni revizor i njegovi zamjenici prilikom odredjivanja godišnjeg plana revizije, sukladno odredbama ovoga Zakona i usvojenim revizorskim standardima, postupaju prema članku 10. ovoga Zakona. 

Članak 13. 

(Financijska revizija) 

(1)    Ured za reviziju prilikom obavljanja revizije, sukladno usvojenim revizorskim standardima, pregleda financijska izvješća i pripadajuće račune institucija kod kojih se obavlja revizija, s ciljem procjenjivanja jesu li financijska izvješća pouzdana i odražavaju li u potpunosti bilance rezultate izvršenja Proračuna. 

(2)    Ured za reviziju procjenjuje primjenjuju li voditelji institucija BiH zakone i propise, koriste li sredstva za odgovarajuće namjene, ocjenjuje financijsko upravljanje, funkcije interne revizije i sustav interne kontrole. 

(3)    Ured za reviziju obavlja prethodnu reviziju tijekom financijske godine, uključujući praćenje primjene preporuka iz prethodnih revizija i analizu mjera poduzetih na temelju tih preporuka. 

(4)    Ured za reviziju svake godine provodi reviziju sukladno st. (1), (2) i (3) ovoga članka i daje mišljenje o izvješćima o izvršenju godišnjeg proračuna za svakog od proračunskih korisnika iz članka 11. stavak (1). ovoga Zakona te godišnje izvješćuje o tim revizijama, sukladno članku 16. ovoga Zakona. 

(5)    Ured za reviziju svake godine obavlja reviziju i daje mišljenje o godišnjem izvješću o izvršenju Proračuna i godišnje izvješćuje o toj reviziji sukladno članku 16. ovoga Zakona. 

(6)    Za druge institucije, osim navedenih u stavku (4) ovoga članka, Ured za reviziju obavlja financijske revizije sukladno godišnjem planu revizije. 

(7)    U odredjivanju učestalosti i modaliteta revizija, sukladno stavku (6) ovoga članka, Ured za reviziju uzima u obzir: 

a)    jesu li neovisni vanjski revizori već revidirali instituciju i ima li Ured za reviziju dokaz da su takve revizije dovoljne za osiguranje kriterija koje primjenjuje i Ured za reviziju, 

b)    procjenu rizika.

Članak 14. 

(Revizija učinka) 

Ured za reviziju ima pravo obaviti pregled ili ispitivanje (reviziju učinka) odredjenoga aspekta poslovanja cijele ili dijela institucije, programa ili aktivnosti, u pogledu ekonomičnosti, učinkovitosti i efektivnosti s kojim ta institucija koristi svoje resurse i o tome izvjestiti na način utvrdjen u članku 16. ovoga Zakona. 

Članak 15. 

(Komentari o nacrtu izvješća) 

(1)    Ured za reviziju prije završetka konačnog revizorskog izvješća priprema nacrt revizije, koji dostavlja voditelju institucije BiH radi davanja komentara. 

(2)    Komentar institucije BiH o nacrtu izvješća o reviziji iz stavka (1) ovoga članka dostavlja se Uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon primitka nacrta izvješća ili u duljem roku, o kojem odluči Ured za reviziju. Ured za reviziju dužan je razmotriti ove komentare prije pripreme konačnoga izvješća i, u slučajevima neslaganja, u konačnim izvješćima uvrstrstiti relevantne komentare. 

Članak 16. 

(Izvješćivanje o revizijama) 

(1)    Ured za reviziju dužan je dostaviti izvješće revidiranoj instituciji i Parlamentu. Izvješće se u isto vrijeme dostavlja Vijeću ministara i Predsjedništvu, a može se dostaviti i svakoj drugoj nadležnoj instituciji. Ured za reviziju će izvješće o reviziji učiniti javnim nakon njihova podnošenja. 

(2)    Ured za reviziju dužan je dostaviti konačna izvješća o financijskim revizijama iz članka 13. stavka (4) ovoga Zakona svakoj revidiranoj instituciji i Ministarstvu financija i trezora BiH najkasnije u roku od 90 dana nakon podnošenja godišnjeg izvješća. Za reviziju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna, kako je propisano člankom 13. stavak (5) ovoga Zakona, Ured za reviziju dužan je dostaviti izvješće Parlamentu u roku od 90 dana nakon primitka godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna. 

(3)    Revidirana institucija dužna je poslati odgovor Uredu za reviziju i Ministarstvu financija i trezora BiH u roku od 60 dana od primitka revizorskog izvješća, sukladno stavku (2) ovoga članka, u kojem se navode radnje koje je poduzela ta institucija radi prevazilaženja slabosti, nepravilnosti i prekršaja koji su identificirani u revizorskom izvješću.

(4)    Parlament može, na temelju nalaza i preporuka iz godišnjeg izvješća o reviziji i/ili godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, smanjiti proračun jedne ili više proračunskih institucija ili poduzeti druge odgovarajuće korektivne radnje. 

(5)    Ured za reviziju dužan je pripremiti i dostaviti izvješće revidiranoj instituciji i Parlamentu najkasnije 30 dana nakon završetka revizije ako se radi o izvješćivanju o reviziji učinka u smislu članka 14. i specijalnih revizija u smislu članka 18. ovoga Zakona. 

(6)    Ured za reviziju dužan je prikupiti najvažnije nalaze i preporuke iz obavljenih financijskih revizija, revizija učinka i specijalnih revizija u godišnjem revizorskom izvješću Parlamentu.

Godišnje revizorsko izvješće Parlamentu mora biti dostavljeno s izvješćem o reviziji godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna kao njegov sastavni dio, kako je propisano u stavku (2) ovoga članka. 

(7)    Izvješća Ureda za reviziju, prema ovom Zakonu, objavljuju se u "Službenom glasniku BiH" i na web stranici Ureda za reviziju, izuzev povjerljivih informacija, kako je propisano u čl. 44. i 45. ovoga Zakona. 

Članak 17. 

(Dodatna izvješća Parlamentu) 

(1)    Ured za reviziju može, kada smatra potrebnim, podnijeti revizorsko izvješće Parlamentu o pitanjima iz svoje nadležnosti. 

(2)    Ured za reviziju mora dostaviti presliku izvješća, u obliku informacije, Predsjedništvu, Vijeću ministara, Ministarstvu financija i trezora BiH ili bilo kojoj drugoj instituciji BiH koja, prema mišljenju Ureda za reviziju, ima poseban interes glede toga izvješća. 

Članak 18. 

(Specijalne revizije) 

(1)    Parlament ili parlamentarno povjerenstvo mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da Ured za reviziju obavi specijalnu reviziju. 

(2)    Ured za reviziju odlučuje hoće li obaviti specijalnu reviziju iz stavka (1) ovoga članka i o tome pismeno obavještava podnositelja zahtjeva, sukladno članku 16. ovoga Zakona. 

Članak 19. 

(Informacije tijelima za provedbu Zakona) 

Ured za reviziju dužan je, nakon što obavijesti voditelja revidirane institucije, osim ukoliko to neće utjecati na istragu, obavijestiti tijela za provedbu Zakona da su primijećene indikacije o postojanju značajnih kršenja. U takvim situacijama, Ured za reviziju dužan je takodjer obavijestiti Ministarstvo financija i trezora BiH i resornog ministra. 

III. USTROJ, UPRAVLJANJE I NADLEŽNOSTI 

Članak 20. 

(Ured za reviziju) 

(1)    Ured za reviziju je vrhovna institucija za reviziju institucija BiH, sa sjedištem u Sarajevu. 

(2)    Ured za reviziju može odlučiti uspostaviti regionalne urede gdje je njihovo postojanje primjereno i ekonomski opravdano. 

(3)    Ured za reviziju čine: glavni revizor, zamjenici glavnog revizora, revizorsko osoblje (revizori) i administrativno osoblje. 

Članak 21. 

(Voditelji Ureda za reviziju) 

(1)    Glavni revizor upravlja Uredom za reviziju i odgovoran je za dužnosti i ovlasti dane Uredu za reviziju ovim Zakonom. 

(2)    Glavni revizor ima dva zamjenika koji mu pomažu u obavljanju dužnosti Ureda za reviziju i koji mogu, prema uputama glavnoga revizora, izvršavati sve dužnosti, obveze i ovlasti glavnoga revizora. 

(3)    Glavni revizor imenuje jednog od svojih zamjenika za zamjenu tijekom svoje odsutnosti. To se imenovanje može naizmjence mijenjati izmedju dvaju zamjenika. 

(4)    Glavni revizor i njegovi zamjenici ne mogu sudjelovati ili donositi odluke o reviziji institucija BiH u kojima su glavni revizor i njegovi zamjenici (oni) bili voditelji ili zamjenici voditelja u protekle dvije godine.

Članak 22. 

(Ustroj) 

(1)    Glavni revizor odredjuje ustroj Ureda za reviziju Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, nakon savjetovanja sa svojim zamjenicima. 

(2)    Glavni revizor, nakon savjetovanja sa svojim zamjenicima, donosi sve unutarnje propise, pravila i procedure nužne za funkcioniranje Ureda za reviziju. 

(3)    Glavni revizor, u odredjivanju ustroja Ureda za reviziju, unutarnjim aktom definira podjelu odgovornosti izmedju njega i njegovih zamjenika. 

Članak 23. 

(Uvjeti za glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora) 

(1)    Kandidati za dužnost glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora moraju biti osobe koje: 

a)    imaju diplomu ekonomskog ili pravnog fakulteta ili drugu odgovarajuću visoku stručnu spremu koja programom odgovara traženom iskustvu u području računovodstva, revizije, javnih financija ili javne administracije najmanje 10 godina, 

b)    nisu osudjivane za kaznena djela i/ili gospodarske prijestupe ili djela koja ne odgovaraju njihovim dužnostima. 

(2)    Glavni revizor i zamjenici glavnog revizora dužni su primjenjivati ovlasti i obavljati dužnosti Ureda za reviziju neovisno i sukladno INTOSAI revizijskim standardima. 

(3)    Glavni revizor i zamjenici glavnog revizora podliježu Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02). 

Članak 24. 

(Imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora) 

(1)    Glavnoga revizora i zamjenike glavnog revizora imenuje Parlament, na prijedlog povjerenstva za izbor iz stavka (4) ovoga članka. Prijedlog se zasniva na kandidacijskoj rang-listi. 

(2)    Javni natječaj za popunu upražnjenog mjesta glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora raspisuje povjerenstvo za izbor iz stavka (4) ovoga članka koji se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

(3)    Sve administrativno-stručne poslove za povjerenstvo za izbor iz stavka (4) ovoga članka obavlja Stručna služba Ureda za reviziju. 

(4)    Pojerenstvo za izbor imenuje Parlament i sastoji se od šest članova, od kojih dva člana moraju biti iz reda oporbenih stranaka. Povjerenstvo utvrdjuje ispunjavaju li svi kandidati uvjete iz natječaja, ocjenjuje kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i utvrdjuje kandidacijsku rang-listu. 

(5)    Glavni revizor i zamjenici glavnog revizora imenuju se na mandat od sedam godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja, najranije dva mjeseca prije isteka mandata. 

(6)    Zamjenici glavnog revizora imenuju se iz reda druga dva konstitutiva naroda iz kojih nije imenovan glavni revizor. 

(7)    Imenovanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora mora biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH". 

(8)    Plaća i naknade plaće glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora utvrdjuje se u visini plaća i naknada plaća pedsjednika i zamjenika predsjednika Ustavnog suda BiH, osim ako nije drukčije propisano odgovarajućim zakonom o plaćama u institucijama BiH. 

Članak 25. 

(Smjenjivanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora) 

(1)    Parlament može smijeniti glavnog revizora i zamjenike glavnog revizora s dužnosti u slučaju: 

a)    podnošenja pismene dobrovoljne ostavke, 

b)    nemogućnosti obnašanja dužnosti u razdoblju duljem od šest mjeseci, 

c)    postojanja razloga utvrdjenih u članku 23. ovoga Zakona. 

(2)    Parlament imenuje novog glavnog revizora ili zamjenika glavnog revizora u slučaju smjene iz stavka (1) ovog članka do isteka mandata osobe koja je smijenjena. 

(3)    Postupak za imenovanje iz ovoga članka provodi se sukladno članku 24. ovoga Zakona. 

(4)    Smjenjivanje glavnog revizora i zamjenika glavnog revizora objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Članak 26. 

(Prijenos ovlasti glavnog revizora) 

(1)    Glavni revizor može, u pisanom obliku, prenijeti bilo koju ovlast glavnoga revizora, prema ovom Zakonu, na bilo kojeg revizora u Uredu za reviziju. Medjutim, glavni revizor ni u kom slučaju ne može prenijeti svoju krajnju odgovornost. 

(2)    Revizor na kojeg je prenesena ovlast mora postupiti sukladno svim uputama glavnoga revizora. 

Članak 27. 

(Angažiranje vanjskih suradnika za ispomoć pri reviziji) 

Ured za reviziju, za ispomoć pri obavljanju svojih poslova, može angažirati stručnu osobu, kao vanjskoga suradnika, a koja je dužna prihvatiti i slijediti sve valjane standarde i pravila Ureda za reviziju, kako je propisano ovim Zakonom. 

IV. ZAPOSLENICI UREDA ZA REVIZIJU 

Članak 28. 

(Opće odredbe) 

(1)    Ured za reviziju dužan je zapošljavati revizorsko i administrativno osoblje kakvo je potrebno za ispunjavanje njegovih dužnosti. To zapošljavanje mora biti sukladno čl. od 28. do 38. ovoga Zakona. 

(2)    Zakon o državnoj službi u institucijama BiH neće se odnositi na zaposlenike Ureda za reviziju. 

(3)    Ako prava i obveze zaposlenika iz radnih odnosa nisu propisani ovim Zakonom, primjenjuju se zakoni, drugi propisi i akti BiH u svezi s radnim odnosima. 

(4)    Struktura zaposlenika Ureda za reviziju okvirno će odražavati nacionalnu strukturu pučanstva BiH prema posljednjem popisu.

Članak 29. 

(Dužnosti zaposlenika) 

(1)    Zaposlenici Ureda za reviziju primjenjivat će i osiguravati poštivanje Ustava i zakona BiH i izvršavati zadaće utvrdjene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ureda za reviziju. 

(2)    Ako zaposlenik Ureda za reviziju dobije nezakoniti nalog, primijenit će procedure utvrdjene posebnim pravilnikom. 

(3)    Ured za reviziju dužan je uspostaviti Etički kodeks za zaposlenike, na temelju medjunarodnopriznatih INTOSAI revizijskih standarda, koji zaposlenici moraju primjenjivati. Zaposlenici su dužni pročitati Etički kodeks i dati prisegu te svojim potpisom prihvatiti obveze koje proistječu iz Etičkog kodeksa, što je i preduvjetom za zaposlenje. 

(4)    Zaposlenici će biti nepristrani, a posebice: 

a)    suzdržavati se od postupka ili propusta ili se ne sukobljavati s dužnostima utvrdjenim ovim Zakonom, a posebice se suzdržavati od javnog manifestiranja svojih političkih ili vjerskih uvjerenja; 

b)    neće tražiti niti primati nikakvu dobit, korist, prednost u novcu ili uslugama za sebe ili svoju rodbinu. 

(5)    Zaposlenici su obvezni čuvati od objave povjerljive informacije, kako je to utvrdjeno zasebnim pravilnikom, a takva obveza traje i nakon prestanka rada u Uredu za reviziju. 

Članak 30. 

(Prava zaposlenika) 

Zaposlenici Ureda za reviziju imaju sljedeća prava: 

a)    na dopust i pravo da nastavi raditi na istim ili sličnim poslovima nakon isteka dopusta, sukladno članku 28. stavak (3) ovoga Zakona; 

b)    na plaću i naknadu, sukladno ovome Zakonu; 

c)    na poticanje i potporu za promicanje u karijeri i u profesionalnom razvoju, kroz poduku i na druge načine; 

d)    na zaštitu fizičkog i moralnog integriteta od države dok obavlja svoje službene dužnosti; 

e)    na tretiranje nadredjenih s poštovanjem njegovog ljudskog dostojanstva;

f)    na osnivanje i pridruživanje sindikatu ili profesionalnoj udruzi, sukladno zakonu i 

g)    na fer i jednak tretman od voditelja, bez obzira na spol, narodnost, socijalno podrijetlo, prebivalište, vjeru, politička ili druga uvjerenja, bračni ili drugi status, dob, imovinu, invaliditet (hendikep) ili drugo. 

Članak 31. 

(Nepodudarnost) 

Zaposlenici neće obnašati dužnost, obavljati djelatnost, niti zauzimati položaj koji predstavlja sukob interesa s njegovim službenim dužnostima, a posebice: 

a)    neće obnašati nikakvu javnu dužnost na bilo kojoj razini u BiH; 

b)    neće biti članom upravnih ili drugih odbora političkih stranaka niti slijediti upute političkih stranaka; 

c)    neće obavljati djelatnosti za koje se prima naknada, osim ako ih nije odobrio glavni revizor. 

Članak 32. 

(Zapošljavanje) 

(1)    Ukoliko postoji slobodno radno mjesto u Uredu za reviziju, može se objaviti oglas za njegovu popunu. 

(2)    Oglas za popunu radnog mjesta objavljuje se najmanje jedan mjesec prije roka za podnošenje prijava u "Službenom glasniku BiH" i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na cijelom teritoriju BiH. 

(3)    Oglas sadrži: 

a)    opis slobodnog radnog mjesta; 

b)    opće uvjete utvrdjene zakonom i 

c)    posebne uvjete za to radno mjesto utvrdjene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 33. 

(Opći uvjeti) 

(1)    Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati su: 

a)    da je državljanin BiH; 

b)    da je stariji od 18 godina; 

c)    da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije, kako je odredjeno Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju; 

d)    da je zdravstveno sposoban; 

e)    da nije otpušten iz državne službe kao ishod stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH tri godine prije podnošenja prijave za zaposlenje; 

f)    da se protiv njega ne vodi kazneni postupak niti da je pravomoćno osudjen na zatvorsku kaznu za kaznena djela, s izuzećem kaznenih dijela protiv sigurnosti u prometu, sukladno kaznenom zakonu; 

g)    da nije obuhvaćen odredbama članka IX.1 Ustava BiH. 

(2)    Osim općih uvjeta za zaposlenje u Uredu za reviziju, kandidat mora ispunjavati posebne uvjete, i to: specifičnu razinu obrazovanja i zanimanja, godine službe, specijalne profesionalne vještine i znanja, posebne zdravstvene sposobnosti i sl., koji će biti utvrdjene Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu za reviziju. 

Članak 34. 

(Proces izbora i imenovanja) 

(1)    Glavni revizor imenuje povjerenstvo za izbor od tri člana. 

(2)    Povjerenstvo za izbor razmatra sve pravodobno dospjele prijave i utvrdjuje skraćenu kandidacijsku listu s najkvalificiranijim kandidatima. 

(3)    Povjerenstvo za izbor poziva sve kandidate sa skraćene liste na razgovor (intervju). 

(4)    Razgovor (intervju) se obavlja uz pridržavanje načela zakonitosti, mjerodavnosti, neovisnog nadzora, otvorenosti i transparentnosti. 

(5)    Nakon intervjua, povjerenstvo za izbor većinom glasova, u obliku pisane preporuke, glavnom revizoru upućuje rang-listu s najmanje tri najkvalificiranija kandidata.

(6)    Glavni revizor imenuje prvog kandidata s rang-liste koju mu je podnijelo povjerenstvo za izbor. U slučaju da to imenovanje ne može biti provedeno iz bilo kojeg opravdanog razloga (uz podnošenje dokaza), razmatra se sljedeći kandidat sa skraćene liste. 

(7)    Ured za reviziju mora sačuvati sve dokumente - dosjee u svezi s postupkom izbora, uključujući i oglas za popunu slobodnih radnih mjesta i primljene prijave. 

(8)    Nezadovoljna strana može zatražiti zaštitu svojih prava ili povrijedjenih interesa pred nadležnim sudom. 

Članak 35. 

(Stegovna odgovornost) 

(1)    Zaposlenici se smatraju odgovornim za kršenje službene dužnosti koje nastaje kao ishod njihove krivnje, na način odredjen u ovom Zakonu. 

(2)    Povrede službene dužnosti mogu biti: 

a)    izvršenje radnje koja predstavlja kazneno djelo protiv službene dužnosti ili drugo kazneno djelo, odnosno prekršaj kojim se nanosi šteta Uredu za reviziju, što zaposlenika čini nepodobnim za rad u Uredu za reviziju; 

b)    odavanje državne, vojne i službene tajne, odnosno povreda propisa o čuvanju tih tajni; 

c)    zlouporaba službenog položaja ili prekoračenje ovlasti; 

d)    neobavljanje ili nesavjesno i nemarno obavljanje povjerenih poslova i zadaća; 

e)    odbijanje izvršenja zakonitih naredbi neposredno nadredjenog; 

f)    poduzimanje aktivnosti ili postupaka suprotih interesima Ureda za reviziju; 

g)    prouzrokovanje veće materijalne štete, namjerno ili iz krajnje nepažnje; 

h)    neodobreno izbivanje s posla dulje od sedam dana; 

i)    kršenje propisa u svezi s radnom stegom u Uredu za reviziju; 

j)    nepravodobno i neuredno obavljanje povjerenih poslova i zadaća; 

k)    neuljudno ponašanje prema gradjanima, suradnicima ili drugim osobama u obavljanju službenih dužnosti.

(3)    Odgovornost za počinjenje kaznenih djela i prekršaja ne isključuje unaprijed odgovornost zaposlenika u slučaju da djelo predstavlja i povredu službene dužnosti. 

(4)    Stegovne sankcije mogu biti: 

a)    pisana upozorenja; 

b)    suspenzija s radnog mjesta; 

c)    degradiranje na niži položaj; 

d)    prestanak radnoga odnosa. 

Članak 36. 

(Stegovne procedure) 

(1)    Svaka revidirana institucija može glavnom revizoru Ureda za reviziju uložiti prigovor na rad revizora. 

(2)    Svaki zaposlenik može dati inicijativu za pokretanje stegovnog postupka protiv zaposlenika Ureda za reviziju za kojega postoji sumnja da je počinio povredu službene dužnosti iz članka 35. ovoga Zakona. 

(3)    Glavni revizor donijet će pravilnik kojim će se potpunije urediti stegovna odgovornost, a prema načelima Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i Zakona o kaznenom postupku BiH. 

Članak 37. 

(Struktura plaća) 

Ured za reviziju dužan je utvrditi strukturu plaća za obračun plaća i različitih platnih razreda u kojoj zaposlenici Ureda za reviziju moraju biti kategorizirani. Kod odredjivanja platnih razreda, treba uzeti u obzir specifične vještine i iskustvo nužno za ispunjenje dužnosti i odgovornosti Ureda za reviziju i dugoročni cilj uskladjivanja platne strukture s drugim državnim institucijama BiH. 

Članak 38. 

(Prestanak radnoga odnosa) 

(1)    Radni odnos zaposlenika Ureda za reviziju može prestati u sljedećim slučajevima: 

a)    dobrovoljna ostavka;

b)    istek ugovora, u slučajevima gdje je to primjenjivo; 

c)    stjecanje zakonskog prava na umirovljenje; 

d)    trajna nemogućnost ispunjavanja službene obveze zbog zdravstvenoga stanja, pod uvjetom da se zaposlenika ne može rasporediti na drugo radno mjesto u Uredu za reviziju; 

e)    gubitak državljanstva BiH; 

f)    dobivanje državljanstva druge zemlje u suprotnosti s Ustavom BiH i zakonima u BiH; 

g)    dvije uzastopne negativne ocjene rada; 

h)    ako je osudjen za kazneno djelo i kada zbog izdržavanja zatvorske kazne mora izbivati s posla u Uredu za reviziju dulje od šest mjeseci ili 

i)    ako je izrečena stegovna mjera prestanak radnoga odnosa.

V.    OVLASTI ZA PRIKUPLJANJE INFORMACIJA 

Članak 39. 

(Ovlasti za prikupljanje informacija) 

(1)    Ured za reviziju može pismeno zahtijevati od revidirane institucije da u odredjenom roku dostavi: 

a)    bilo koju informaciju, 

b)    bilo koji dokument ili informaciju, uključujući i podatke u elektroničkom obliku, koje ta institucija čuva ili su pod njezinim nadzorom. 

(2)    Ured za reviziju može zahtijevati: 

a)    da se informacije ili odgovori na pitanja daju usmeno ili pismeno; 

b)    da informacije ili odgovori na pitanja budu verificirani pismenim iskazom ili potvrdom. 

(3)    Iskaz ili potvrda je jamstvo istinitosti informacija ili dokaza koji se daju i da ih Ured za reviziju može koristiti. 

(4)    Revidirana institucija dužna je pridržavati se odredaba iz ovoga članka.
 

Članak 40. 

(Pristup prostorijama i dokumentaciji) 

(1)    Revizori imaju pravo: 

a)    u bilo koje razumno vrijeme ući i ostati u bilo kojoj prostoriji koju koristi revidirana institucija; 

b)    u bilo koje razumno vrijeme imati potpun i slobodan pristup bilo kojem dokumentu ili drugoj imovini; 

c)    pregledati, preslikati ili uzeti izvatke bilo kojeg dokumenta. 

(2)    Revizor nema pravo ući i ostati u prostorijama ako, na zahtijev njihovog korisnika, ne predoči pisanu ovlast. 

(3)    Pisana ovlast je ovlast Ureda za reviziju koju je potpisao glavni revizor ili jedan od njegovih zamjenika prema kojoj je revizor ovlašten za obavljanje takvih poslova. 

(4)    Ako revizor udje ili predloži da udje u prostorije, njihov korisnik dužan je revizoru osigurati sva razumna sredstva za uspješno obavljanje poslova iz ovoga članka. 

Članak 41. 

(Ovlasti za prikupljanje informacija koje ne ograničavaju drugi zakoni) 

Ovlasti iz čl. 39. i 40. ovoga Zakona ne ograničavaju se ni prema kojem drugom zakonu. 

Članak 42. 

(Svrhe u koje se mogu koristiti ovlasti za prikupljanje informacija) 

Ovlasti iz čl. 39. i 40. mogu se koristiti u svrhu ili u svezi s bilo kojom dužnosti Ureda za reviziju. 

Članak 43. 

(Lažni iskazi) 

Službena osoba ne smije dati usmeni ili pisani iskaz revizoru za koji zna da je lažan ili navodi na pogrešan trag u bitnim pojedinostima.
 

VI. ODREDBE O POVJERLJIVOSTI 

Članak 44. 

(Povjerljivost informacija) 

Ako revizor dobije informaciju tijekom obavljanja poslova Ureda za reviziju, ne smije je otkrivati niti prenositi, osim za obavljanje poslova Ureda za reviziju ili ako je zakonom dano pravo otkrivanja ili prenošenja takve informacije. 

Članak 45. 

(Povjerljive informacije koje ne trebaju biti uvrštene u javno izvješće) 

(1)    Ured za reviziju odredjene informacije ne smije uvrstiti u javno izvješće: 

a)    ukoliko drži te informacije povjerljivim ili 

b)    ukoliko voditelj revidirane institucije izda potvrdu kojom izjavljuje da su te informacije, sukladno zakonu i pravilnicima revidirane institucije, povjerljive informacije. 

(2)    Ako se steknu uvjeti iz stavka (1) ovoga članka, Ured za reviziju može odlučiti: 

a)    da ne pripremi javno izvješće ili 

b)    da izostavi odredjene informacije iz javnog izvješća; 

(3)    Ured za reviziju može pripremiti izvješće iz stavka (2) ovoga članka kao povjerljivu informaciju i to izvješće dostaviti parlamentarnom povjerenstvu, ali ga javno neće objavljivati. 

VII. KOORDINACIJSKI ODBOR VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU 

Članak 46. 

(Koordinacijski odbor) 

(1)    Ovim Zakonom osniva se Koordinacijski odbor vrhovnih institucija za reviziju (u daljnjem tekstu: Koordinacijski odbor), koji čine glavni revizori i zamjenici glavnih revizora ureda za reviziju institucija BiH, Republike Srpske i Federacije BiH. 

(2)    Koordinacijskim odborom predsjeda glavni revizor Ureda za reviziju, a u odsutnosti njegov ovlašteni predstavnik. 

(3)    Nadležnosti Koordinacijskog odbora su:

a)    uspostava konzistentnih vodiča i naputaka zasnovanih na INTOSAI revizijskim standardima; 

b)    razmjena profesionalnih iskustava i težnja k osiguranju konzistentne kvalitete u reviziji; 

c)    organizacija i koordinacija razvojnih aktivnosti svih triju ureda za reviziju; 

d)    dodjela revizorske odgovornosti za zajedničke aktivnosti; 

e)    odredjivanje predstavnika u medjunarodnim tijelima. 

(4)    Koordinacijski odbor donosi odluke konsenzusom. Svaki ured za reviziju ima po jedan glas. 

(5)    Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacijskog odbora osigurava Ured za reviziju. 

(6)    Troškove Koordinacijskog odbora i osiguranja stručnih i administrativno-tehničkih poslova zajednički snose institucije za reviziju, na osnovama koje će definirati Koordinacijski odbor. 

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 47. 

(Kršenje čl. 39, 40. i 43. ovoga Zakona) 

(1)    Pravni subjekt za prekršaj može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 50.000 KM: 

a)    ukoliko prekrši odredbe članka 39. ovoga Zakona; 

b)    ukoliko revizoru ne osigura sva razumna sredstva za efektivnu primjenu revizorskih ovlasti iz članka 40. ovoga Zakona. 

(2)    Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka, fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnom subjektu može biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM. 

(3)    Fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnom subjektu koja revizoru dade lažni pisani ili usmeni iskaz ili takav pisani ili usmeni iskaz koji navodi na pogrešan trag prema odredbama članka 43. ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 48. 

Ured za reviziju osnovan Zakonom o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 17/99) nastavlja raditi prema odredbama ovoga Zakona. 

Članak 49. 

(1)    Postupak za imenovanje glavnoga revizora i dva zamjenika glavnoga revizora pokreće se odmah nakon stupanja na snagu ovoga Zakona i okončava se najkasnije u roku od šest mjeseci nakon stupanja na snagu ovoga Zakona. 

(2)    Osobe koje obnašaju dužnost glavnoga revizora i zamjenika glavnoga revizora u vrijeme stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju obnašati svoje dužnosti sukladno ovome Zakonu sve dok Parlament ne imenuje glavnog revizora i dva zamjenika glavnog revizora, sukladno odredbi članka 24. stavak (1) ovoga Zakona. 

(3)    Bez obzira na odredbu članka 24. stavak (5) ovoga Zakona, osoba koja je obnašala dužnost glavnog revizora ili zamjenika glavnog revizora, sukladno Zakonu o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 17/99), podobna je da aplicira na mjesto glavnog revozora ili zamjenika glavnog revizora u postupku iz stavka (1) ovoga članka. 

Članak 50. 

U slučaju sukoba odredaba ovoga i odredaba drugih zakona, primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona. 

Članak 51. 

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o reviziji financijskog poslovanja institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 17/99). 

Članak 52. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". 

PSBiH broj 264/06
31. siječnja 2006. godine
Sarajevo 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamentarne skupštine BiH
dr. Nikola Špirić, v. r. 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk, v. r. 

('Službeni glasnik BiH', broj 12/06)

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh