Ured za reviziju institucija

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

POSLOVNIK

Na osnovu člana 46. Zakona o reviziji institucija BiH (Službeni glasnik BiH, broj 12/06), člana 46. Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske (Službeni glasnik RS, broj 98/05) i člana 46. Zakona o reviziji institucija u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 12/06), Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini, na svojoj 58. sjednici, održanoj 13.12.2010. godine, donio je

 

 

POSLOVNIK O RADU KOORDINACIONOG ODBORA

VRHOVNIH INSTITUCIJA ZA REVIZIJU U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet Poslovnika) 

(1) Ovim Poslovnikom, saglasno odredbama Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske i Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o reviziji) uređuju se organizacija, način rada, nadležnost i troškovi rada Koordinacionog odbora institucija za reviziju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Koordinacioni odbor).

(2) Pitanje iz nadležnosti Koordinacionog odbora koje nije uređeno ovim Poslovnikom, regulisat će se zaključkom Koordinacionog odbora, saglasno važećim propisima.

 

Član 2.

(Sjedište) 

Sjedište Koordinacionog odbora je u Sarajevu, u sjedištu Ureda za reviziju institucija BiH.


Član 3.

(Pečat) 

Koordinacioni odbor ima pečat čiji su oblik, sadržaj i način korištenja utvrđeni Zakonom o pečatu institucija Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 12/98 i 14/03).

  

Član 4.

(Sastav) 

Koordinacioni odbor čine generalni/glavni revizori i zamjenici generalnih/glavnih revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: VRI u BiH).


Član 5.

(Nadležnost)

Nadležnosti Koordinacionog odbora su:

 1. a) Uspostavljanje konzistentnih vodiča i uputstava zasnovanih na INTOSAI revizijskim standardima;
 2. b) Razmjena profesionalnih iskustava i težnja ka osiguranju konzistentnog kvaliteta revizije;
 3. c) Organizacija i koordinacija razvojnih aktivnosti VRI u BiH;
 4. d) Dodjeljivanje revizorske odgovornosti za zajedničke aktivnosti;
 5. e) Određivanje predstavljanja u međunarodnim


Član 6.

(Predsjedavajući) 

Koordinacionim odborom predsjedava generalni revizor Ureda za reviziju institucija BiH, a u odsustvu, njegov ovlašteni predstavnik.


Član 7.

(Zastupanje i predstavljanje)  

(1) Predsjedavajući zastupa i predstavlja Koordinacioni odbor.

(2) Predsjedavajući obavlja poslove koji se, naročito, odnose na:

 1. a) Usklađivanje rada Koordinacionog odbora;
 2. b) Predlaganje programa rada i podnošenje izvještaja o radu Koordinacionog odbora;
 3. c) Predlaganje finansijskog plana i podnošenje izvještaja o finansiranju Koordinacionog odbora;
 4. d) Sazivanje sjednica Koordinacionog odbora;
 5. e) Predlaganje dnevnog reda, uz pribavljanje prethodnog mišljenja članova Koordinacionog odbora;
 6. f) Dostavljanje materijala za sjednicu;
 7. g) Predsjedavanje sjednicama Koordinacionog odbora;
 8. h) Praćenje izvršenja odluka i zaključaka Koordinacionog odbora.

(3) Predsjedavajući potpisuje odluke i druge akte koje donosi Koordinacioni odbor i odgovoran je za javnost rada.


 

DIO DRUGI – RAD KOORDINACIONOG ODBORA


Član 8.

(Radna tijela) 

(1) Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Koordinacionog odbora i davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, kao i za vršenje drugih poslova utvrđenih ovim Poslovnikom, Koordinacioni odbor može formirati radna tijela stalnog i privremenog karaktera.

(2) Radna tijela Koordinacioni odbor osniva posebnim aktom.

(3) Aktom o osnivanju radnog tijela utvrđuju se sastav, zadaci i način rada tijela.


Član 9.

(Komisije) 

(1)    Koordinacioni odbor može formirati stalne i povremene komisije za razmatranje pitanja iz nadležnosti Koordinacionog odbora, izvršavanje zadataka u vezi sa provođenjem odluka Koordinacionog odbora i drugih poslova koje Koordinacioni odbor daje u zadatak komisijama.

(2)    Aktom o formiranju stalne i privremene komisije određuju se sastav komisije, poslovi i zadaci, te rokovi za njihovo izvršenje.

(3)    O svom radu, komisije podnose izvještaj Koordinacionom odboru.


Član 10.

(Program rada) 

(1) Koordinacioni odbor utvrđuje godišnji program rada, u pravilu, do početka kalendarske godine.

(2) Program rada se može donijeti i za period od dvije godine.

(3) Program rada sadrži najznačajnije zadatke u vezi sa ostvarenjem funkcije Koordinacionog odbora.

(4) Prijedloge pitanja za program rada Koordinacionog odbora daju predsjedavajući i članovi Koordinacionog odbora.

(5) Program rada sačinjava Sekretarijat Koordinacionog odbora (u daljem tekstu: Sekretarijat), odnosno Stručna služba Ureda za reviziju institucija BiH (u daljem tekstu: Služba Ureda), na osnovu prijedloga članova Koordinacionog odbora.


Član 11.

(Sazivanje sjednica) 

(1) Predsjedavajući saziva sjednice Koordinacionog odbora upućivanjem pisanog poziva poštom ili e-mail-om.

(2) Organizovanje sjednica vrši Sekretarijat, odnosno Služba Ureda.


 Član 12.

(Poziv za sjednicu) 

(1) Poziv, sa pripadajućim materijalima, dostavlja se članovima Koordinacionog odbora blagovremeno.

(2) Materijali za sjednicu Koordinacionog odbora mogu se, uz odobrenje predsjedavajućeg, dostaviti neposredno prije sjednice.


Član 13.

(Poziv stručnjaka) 

Uz pribavljeno prethodno mišljenje članova Koordinacionog odbora, predsjedavajući može pozvati na sjednice Koordinacionog odbora domaće i strane stručnjake i konsultante te druga lica koja svojim učešćem mogu pridonijeti kvalitetnom rješavanju pitanja iz nadležnosti Koordinacionog odbora.


Član 14.

(Dnevni red) 

Predsjedavajući, nakon konsultacija sa članovima Koordinacionog odbora, predlaže dnevni red za sjednicu Koordinacionog odbora.

 

Član 15.

(Održavanje sjednica) 

(1) Rad Koordinacionog odbora odvija se u kontinuitetu, tokom godine.

(2) Sjednice Koordinacionog odbora održavaju se, po potrebi, u cilju realizacije predviđenih programskih zadataka.

(3) Koordinacioni odbor može održavati i vanredne sjednice.

(4) Poziv sadrži: vrijeme i mjesto održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda, obavještenja o ranije dostavljenim materijalima, materijalima dostavljenim uz poziv te onim koji će biti dostavljeni naknadno, kao i druga obavještenja i napomene od značaja za održavanje sjednice.

(5) Sjednice Koordinacionog odbora održavat će se naizmjenično u sjedištima VRI u BIH, a po potrebi i izvan njih.

Član 16.

(Prisustvo sjednicama) 

(1) Radu Koordinacionog odbora prisustvuju svi njegovi članovi i sekretar Sekretarijata, odnosno predstavnik Službe Ureda.

(2) Radu Koordinacionog odbora mogu, u ulozi aktivnog posmatrača, bez prava glasa, prisustvovati i predstavnici Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

  

Član 17.

(Tok sjednice) 

(1) Predsjedavajući otvara sjednicu Koordinacionog odbora i utvrđuje prisutnost članova, nakon čega se pristupa utvrđivanju dnevnog reda.

(2) Dnevni red se utvrđuje na osnovu ranije dostavljenog prijedloga, i naknadno predloženih izmjena dnevnog reda.

(3) Članovi Koordinacionog odbora razmatraju i usvajaju zapisnik sa prethodne sjednice Koordinacionog odbora.


Član 18.

(Rasprava) 

(1) Razmatranje i odlučivanje na sjednicama Koordinacionog odbora vrši se po tačkama utvrđenog dnevnog reda.

(2) O svakoj tački dnevnog reda otvara se rasprava.

(3) Koordinacioni odbor donosi uputstva, odluke i zaključke, podnosi izvještaje, vrši analize i utvrđuje platforme.


Član 19.

(Uputstvo) 

Uputstvom se propisuje način rada u obavljanju određenih poslova Koordinacionog odbora iz njegove nadležnosti.


Član 20.

(Odluka) 

Odlukom se uređuju određena pitanja za izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata, te osnivanje radnih tijela Koordinacionog odbora.


Član 21.

(Zaključak)

 (1) Prijedlozi zaključaka donose se u obliku u kojem ih Koordinacioni odbor treba usvojiti.

(2) Zaključci sadrže prijedloge mjera i radne zadatke, s rokovima za njihovo izvršenje.


Član 22.

(Izvještaj) 

U izvještaju se prikazuju rad i rezultati postignuti u pojedinim oblastima (program rada, finansijski plan, izvršenje zakona i drugi propisi i opći akti), te se daje ocjena postignutih rezultata.


Član 23.

(Analiza) 

(1) Analizom se potpunije ocjenjuje postojeće stanje i ukazuje na uzroke i posljedice takvog stanja.

(2) Analiza treba da sadrži prijedloge potrebnih mjera.


Član 24.

(Materijal) 

Materijal koji se razmatra može se primiti na znanje, usvojiti, prihvatiti djelimično ili vratiti podnosiocu.


Član 25.

(Glasanje)  

(1) Koordinacioni odbor donosi odluke konsenzusom.

(2) Svaka VRI u BiH ima po jedan glas.


Član 26.

(Zapisnik) 

(1) O toku sjednice Koordinacionog odbora vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unose redni broj sjednice, imena prisutnih i odsutnih članova Koordinacionog odbora, imena prisutnih po pozivu, dnevni red i rasprava, odluke i zaključci doneseni po pojedinim tačkama dnevnog reda.

(3) Svaki član Koordinacionog odbora može tražiti da se njegova izjava i prijedlog unesu u zapisnik.

(4) Usvojeni zapisnik potpisuje predsjedavajući.


Član 27.

(Zastupanje i predstavljanje u međunarodnim tijelima) 

(1) Koordinacioni odbor posebnom odlukom ili zaključkom odlučuje o zastupanju i/ili predstavljanju institucija za reviziju iz Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu.

(2) Pri donošenju odluke iz stava (1) ovog člana, vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti u regionalnim organizacijama revizionih institucija, s tim da entitetske institucije predstavljaju Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom planu.

(3) Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je član međunarodnih organizacija INTOSAI i EUROSAI, a zastupa ga i po funkciji predstavlja generalni revizor.

(4) O realizaciji zadataka i ciljeva utvrđenih platformom, podnosi se pisani izvještaj Koordinacionom odboru.


Član 28.

(Javnost rada) 

(1)    Koordinacioni odbor obavještava javnost o svom radu.

(2)    O načinu informisanja javnosti Koordinacioni odbor, prethodno, donosi zajednički stav.


DIO TREĆI – ZAVRŠNE ODREDBE


Član 29.

(Objavljivanje odluka) 

Odluke iz člana 20. ovog Poslovnika Koordinacioni odbor može objaviti u Službenom glasniku BiH i službenim glasilima entiteta.


Član 30.

(Stručni i administrativni poslovi) 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog odbora vrši Sekretarijat, odnosno Služba Ureda.


Član 31.

(Troškovi) 

(1) Troškove Koordinacionog odbora i osiguranja stručnih i administrativno-tehničkih poslova snose VRI u BiH, na osnovama koje će definisati Koordinacioni odbor.

(2) Za rad Koordinacionog odbora isplaćuje se mjesečna naknada za rad.

(3) Visina naknade iz stava (2) ovog člana utvrđuje se posebnim zaključkom Koordinacionog odbora, a rješenje o isplati donosi predsjedavajući.  


Član 32.

(Prestanak primjene ranijeg poslovnika) 

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje da važi Poslovnik Koordinacionog odbora institucija za reviziju (Službeni glasnik BiH, broj 7/01).  


Član 33.

(Stupanje na snagu) 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku BiH i službenim glasilima entiteta.
 

Broj: 12-50-1-19-1/10

Sarajevo, 13.12.2010. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

KOORDINACIONOG ODBORA

Milenko Šego

 

NEWSLETTER

Želite primati obavijesti iz Ureda za reviziju u e-mail inbox? Pretplatite se na Newsletter.

Na vrh