Odluka o preuzimanju okvira
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju okvira
 
ISSAI 1 - Limska deklaracija
 
ISSAI 10 - Meksička deklaracija
 
ISSAI 11 - INTOSAI smjernice i dobre prakse vezane za neovisnost VRI
 
ISSAI 12 - Vrijednost i koristi VRI – pokretanje promjena u životima građana
 
ISSAI 20 - Principi transparentnosti i odgovornosti
 
ISSAI 21 - Principi transparentnosti i odgovornosti- PRINCIPI I DOBRE PRAKSE
 
ISSAI 30 – Etički kodeks
 
ISSAI 40 - Kontrola kvaliteta za VRI
 
ISSAI 100 - Osnovni prncipi revizije javnog sektora
 
ISSAI 200 - Osnovni principi finansijske revizije
 
ISSAI 300 - Osnovni principi revizije učinka
 
ISSAI 400 - Osnovni principi revizije usklađenosti