Profesionalna ocjena rada Ureda za reviziju


 Sarajevo, 22.5.2019. godine

Nezavisni tim stručnjaka SIGMA-e (Zajednička inicijativaEvropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj - OECD) trenutno provodi prvu misiju u okviru aktivnosti koja za cilj ima profesionalnu ocjenu rada (peer review) Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, kao i ostalih ureda za reviziju javnog sektora u BiH. Tim čine revizori sa dugogodišnjim iskustvom rada u vrhovnim institucijama za reviziju zemalja EU. 

Predmetom ocjene biti će procesi kao što su strateško upravljanje i planiranje, proces i kvalitet revizije, ljudski resursi i profesionalni razvoj, komunikacija i saradnja sa eksternim akterima i uticaj i rezultati revizijskih aktivnosti. Ovo je već treći put da aktivnosti ureda za reviziju u BiH bivaju predmetom ovakvog nezavisnog pregleda. Izvještaj o provedenom profesionalnom pregledu biti će javnosti prezentiran krajem godine.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

ARHIVA