IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA: „Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH“


 Sarajevo, 8.1.2018.

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u BiH“. Revizija je provedena na osnovu Zakona o reviziji institucija BiH, a u skladu sa Međunarodnim standardima vrhovnih revizionih institucija – ISSAI i metodologijom za rad revizije učinka vrhovnih revizionih institucija u BiH.

Revizija je izvršena s ciljem da se ispita efikasnost procesa pripreme projekata reforme javne uprave, utvrde faktori koji dovode do neefikasnosti, sagledaju posljedice, te analiziraju aktivnosti na unaprjeđenju efikasnosti.

Revizija je pokazala da proces pripreme projekata nije efikasan. Samo jedan od 29 projekata planiranih prema Revidiranom akcionom planu je implementiran u zadanom roku. Još četiri projekta su implementirana, ali sa zakašnjenjem u odnosu na rokove u prosjeku preko 2 godine. Kašnjenja u odnosu na zadane rokove za ostale projekte koji još nisu završeni, iako su svi rokovi iz akcionih planova davno istekli, kao i sama Strategija reforme javne uprave, se za sada kreću u rasponu od 2 - 6 godina, a do momenta njihovog završetka ovo kašnjenje će biti i duže.

Iako finansijska podrška, kroz cijeli posmatrani period, nije bila upitna, uspostavljeni način rada i procedure za pripremu projekata, kao i nedovoljan angažman svih učesnika, uticali su na neefikasnost procesa pripreme projekata. Zbog slabosti u planiranju projekata i dugog vremena razvoja projekata, implementacija projekata nije izvršena u skladu sa rokovima utvrđenim strateškim dokumentima. Odsustvo analize procesa u cjelini i nedovoljno aktivno praćenje i upravljanje cjelokupnim procesom uticali su na preduzimanje ograničenih mjera za unapređenje procesa.

Kašnjenja u implementaciji projekata, u odnosu na rokove utvrđene akcionim planovima, dovode do kašnjenja u ostvarivanju ciljeva predviđenih Strategijom, a upitna je i relevantnost rezultata projekata u trenutku njihovog završetka. U konačnici, građani ne dobijaju blagovremeno sve koristi koje treba da pruži reformisana uprava, a provođenje reforme, koja ima za cilj efikasniju javnu upravu, je neefikasno.

Ured za reviziju je, na osnovu provedene revizije, dao preporuke nadležnim institucijama, čijom implementacijom bi se proces pripreme projekata reforme javne uprave unaprijedio.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

 

 Odsjek za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću

ARHIVA