Kompletna struktura web stranice Ureda za reviziju institucija BiH data je ispod.

Skip Navigation Links.
Ured za reviziju institucija BiH
O uredu
Rukovodstvo
Generalni revizor
Zamjenik generalnog revizora
Zamjenik generalnog revizora
Organizacija i sistematizacija
Međunarodna saradnja
Izvještaji o reviziji
Novosti
Zakoni i akti
Zakon o reviziji
ISSAI okvir
Odluka o preuzimanju okvira
ISSAI 1 - Limska deklaracija
ISSAI 10 - Meksička deklaracija
ISSAI 30 – Etički kodeks
ISSAI 11 - INTOSAI smjernice i dobre prakse vezane za neovisnost VRI
ISSAI 12 - Vrijednost i koristi VRI – pokretanje promjena u životima građana
ISSAI 20 - Principi transparentnosti i odgovornosti
ISSAI 21 - Principi transparentnosti i odgovornosti- PRINCIPI I DOBRE PRAKSE
ISSAI 40 - Kontrola kvaliteta za VRI
ISSAI 100 - Osnovni prncipi revizije javnog sektora
ISSAI 200 - Osnovni principi finansijske revizije
ISSAI 300 - Osnovni principi revizije učinka
ISSAI 400 - Osnovni principi revizije usklađenosti
Etički kodeks
Borba protiv korupcije
Strategija za prevenciju korupcije
Akcioni plan za provedbu Strategije
Plan integriteta
Strateški plan razvoja
Plan i izvještaj o radu
Plan rada
Izvještaj o radu
Koordinacioni odbor
Poslovnik
Program rada, izvještaj o radu i finansije
Radne grupe
Radna grupa za finansijsku reviziju
Radna grupa za reviziju učinka
Radna grupa za kontrolu kvaliteta
Radna grupa za IT
Radna grupa za komunikacije
Radna grupa za prevenciju korupcije
Radna grupa za strategiju obuke
Radna grupa za reformu javne uprave
Radna grupa za izlaznu strategiju
Radna grupa za strateško planiranje revizije
Strateški okvir ravoja
Ured za reviziju institucija BiH
Javne nabavke
Plan nabavki
Namjera o provođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci
Odluke
Odluke o dodjeli ugovora
Odluke o poništenju postupka
Osnovni elementi ugovora
Poziv za dostavljanje ponuda za usluge iz Anexa II. Dio B ZJN