NOVOSTI
SASTANAK ČASNIKA ZA VEZU VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EU I EUROPSKOG REVIZORSKOG SUDA (ECA)
 

Sastanak časnika za vezu vrhovnih revizijskih institucija EU i Europskog revizorskog suda (ECA)


 Sarajevo, 18.5.2017.


U Stockholmu, Švedska, je 16. i 17.5.2017. održan sastanak časnika za vezu vrhovnih revizijskih institucija EU i Europskog revizorskog suda (ECA), na kojemu je, u svojstvu posmatrača, sudjelovao časnik za vezu Ureda za reviziju institucija BiH. Ovom sastanku je prethodio sastanak časnika za vezu Mreže vrhovnih institucija za reviziju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i ECA-e koji je održan 15.7.2017. Na sastanku su, pored predstavnika revizijskih institucija – članica mreže, ECA-e te Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti, prisustvovali predstavnici partnerskih institucija Mreže – SIGMA-e te Švedskog državnog ureda za reviziju.

Na sastanku Mreže je, između ostaloga, razmatrana realizacija plana rada Mreže kao i konkretiziran način realizacije preostalih aktivnosti iz navedenog plana – radionice iz projekta paralelnih revizija učinka (PPA II), serije radionica o financijskoj i reviziji usklađenosti te radionice o ulozi vrhovnih revizijskih institucija u prevenciji korupcije.

 

 Odsjek za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

Na vrh