NOVOSTI
SAOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM OBJAVLJIVANJA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2020. GODINU ZA 28 INSTITUCIJA BIH

Sarajevo, 30.7.2021.

Ured za reviziju institucija BiH završio je i objavio treću, posljednju grupu izvještaja finansijske revizije za 2020. godinu za 28 institucija Bosne i Hercegovine. Objavljeni su izvještaji za sljedeće institucije: 

 1. Agencija za državnu službu BiH
 2. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH
 3. Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH
 4. Agencija za statistiku BiH
 5. Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH
 6. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
 7. Državna agencija za istrage i zaštitu
 8. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH
 9. Granična policija BiH
 10. Institut za nestale osobe BiH
 11. Institut za standardizaciju BiH
 12. Ministarstvo civilnih poslova BiH
 13. Ministarstvo finansija i trezora BiH
 14. Ministarstvo odbrane BiH
 15. Ministarstvo pravde BiH
 16. Ministarstvo prometa i komunikacija BiH
 17. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 18. Ministarstvo vanjskih poslova BiH
 19. Pravobranilaštvo BiH
 20. Predsjedništvo BiH
 21. Regulatorna agencija za komunikacije BiH
 22. Služba za poslove sa strancima
 23. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH
 24. Sud BiH
 25. Uprava za indirektno oporezivanje
 26. Ured za razmatranje žalbi BiH
 27. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
 28. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH

Od 28 revidiranih institucija, dvije institucije su dobile pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje i pozitivno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod 14 institucija je, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, skrenuta pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima. Za pet institucija je, uz skretanje pažnje na reviziju finansijskih izvještaja, skrenuta pažnja i po osnovu usklađenosti njihovog poslovanja. Kod jedne institucije je, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, izražena rezerva sa skretanjem pažnje na usklađenost, dok je u još jednom slučaju skrenuta pažnja u pogledu revizije finansijskih izvještaja, dok je usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima kvalifikovana mišljenjem s rezervom uz skretanje pažnje. Mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje, uz istovremeno skretanje pažnje po osnovu usklađenosti, izraženo je kod poslovanja četiriju institucija. Jednoj instituciji je skrenuta pažnja na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, uz istovremeno izražavanje rezerve sa skretanjem pažnje u pogledu revizije finansijskih izvještaja.

 Osnove za izražavanje mišljenja s rezervom su: 

 • Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH - Zapošljavanje u 2020. godini nije vršeno uz dosljednu primjenu odredaba Zakona o radu u institucijama BiH.
 • Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH - Bilansna pozicija stalnih sredstava sa 31.12.2020. godine potcijenjena za iznos od 705.401 KM uslijed neevidentiranja u poslovne knjige informacionog sistema za interoperabilnost (IIS).
 • Granična policija BiH: Nepravilnosti i nedostaci u pogledu primjene Zakona o javnim nabavkama.
 • Ministarstvo odbrane BiH: Evidentiranje potraživanja u poslovnim knjigama i popis potraživanja nisu u cijelosti izvršeni u skladu sa važećim propisima.
 • Ministarstvo vanjskih poslova BiH: Zbog utvrđenih nedostataka pri popisu sredstava i obaveza, nije bilo moguće potvrditi tačnost bilansnih pozicija u dijelu potraživanja, obaveza i stalnih sredstava.
 • Služba za poslove sa strancima: Naplaćeni prihodi Službe nisu sravnjeni na način propisan Pravilnikom o računovodstvu u institucijama BiH niti je osiguran minimum kontrolnih postupaka kod uspostavljanja pomoćnih evidencija koji je osnova za sravnjenje.
 • Ured za razmatranje žalbi: Obaveze za povrat naknada za uvažene žalbe po 584 rješenja o povratu naknade u vrijednosti od 1.084.519 KM nisu evidentirane u poslovne knjige.

Također, utvrdili smo da je pitanje statusa nepokretne perspektivne i nepokretne neperspektivne vojne imovine ključno pitanje revizije koje treba objaviti u našem izvještaju o reviziji Ministarstva odbrane BiH.

Ovim je Ured za reviziju institucija BiH završio i objavio sve pojedinačne izvještaje o obavljenim finansijskim revizijama institucija BiH za 2020. godinu.

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije dostupni su na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH  www.revizija.gov.ba

Na vrh