NOVOSTI
PRVA GRUPA IZVJEŠTAJA FINANSIJSKE REVIZIJE ZA 2021. GODINU ZA 21 INSTITUCIJU BIH

Sarajevo, 24.6.2022.

Ured za reviziju institucija BiH objavljuje prvu grupu izvještaja finansijske revizije za 2021. godinu za 21 instituciju Bosne i Hercegovine: 

 1. Agencija za antidoping kontrolu BiH
 2. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH
 3. Agencija za nadzor nad tržištem BiH
 4. Agencija za osiguranje u BiH
 5. Agencija za poštanski promet BiH
 6. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
 7. Agencija za rad i zapošljavanje BiH
 8. Agencija za statistiku BiH
 9. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja
 10. Centralna harmonizacijska jedinica MFT BiH
 11. Centralna izborna komisija BiH
 12. Direkcija za ekonomsko planiranje
 13. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost
 14. Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH
 15. Institut za intelektualno vlasništvo BiH
 16. Konkurencijsko vijeće BiH
 17. Odbor državne službe za žalbe
 18. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja
 19. Ured za razmatranje žalbi BiH
 20. Ustavni sud BiH
 21. Vijeće za državnu pomoć BiH

Od 21 revidirane institucije, 12 institucija je dobilo pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima. Kod devet institucija, uz pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje, skrenuta je pažnja na određene aspekte poslovanja vezano za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima.

Opširnije informacije te kompletni izvještaji finansijske revizije za prvu grupu revidiranih institucija dostupni su na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH www.revizija.gov.ba.

 

Na vrh