NOVOSTI
PLANIRANJE I PROVOĐENJE OBUKA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BIH

Sarajevo, 23.12.2020

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je reviziju učinka na temu: „Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH“.

Revizija je provedena s ciljem da se ispita da li su institucije preduzele adekvatne aktivnosti u procesu planiranja i provođenja obuka. Provođenje ove revizije trebalo bi doprinijeti realizaciji Ciljeva održivog razvoja, a naročito ciljeva koji se odnose na kvalitetno obrazovanje te promicanje mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve i razvijanja učinkovitih, odgovornih i transparentnih institucija.

Rezultati revizije su pokazali da na nivou institucija BiH nisu preduzete odgovarajuće aktivnosti kojima se osigurava da je planiranje obuka u potpunosti bazirano na kontinuiranoj analizi i identifikaciji potrebnih znanja i vještina kako bi se na taj način planirale stvarno potrebne obuke koje će doprinijeti unapređenju učinkovitosti rada zaposlenih.

Na nivou institucija BiH nije uspostavljen sistem koji osigurava efikasno i ekonomično provođenje obuka zaposlenih. U procesu provođenja obuka nisu osigurani adekvatni kontrolni mehanizmi, što kao posljedicu ima dupliranje obuka. Institucije BiH su sredstva dodijeljena za vertikalne obuke koristile za upućivanje zaposlenih na horizontalne obuke za koje su se plaćali troškovi, a koje su se mogle slušati besplatno u organizaciji Agencije za državnu službu BiH.  Imajući u vidu da je aktuelna pandemija COVID-19 u znatnoj mjeri uticala na promjenu načina na koji se obuke mogu organizovati, istaknuli smo prednosti korištenja webinara koji se pokazao kao jedno praktično i ekonomično rješenje koje omogućava participaciju znatno većem broju zaposlenih. Jedan od izazova za institucije u budućnosti bit će stvaranje balansa između webinara i klasičnog načina obavljanja obuka s ciljem osiguravanja što veće efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti u njihovom provođenju.

Izvještaj revizije učinka sadrži preporuke upućene institucijama BiH koje su obuhvaćene uzorkom ove revizije i Ministarstvu finansija i trezora BiH, čija bi implementacija, prema mišljenju Ureda za reviziju, doprinijela poboljšanju kvaliteta planiranja i provođenja obuka zaposlenih.

Informacije o nalazima do kojih se došlo, zaključcima i preporukama ove revizije mogu se naći u kompletnom izvještaju koji je dostupan na web stranici Ureda za reviziju institucija BiH – www.revizija.gov.ba.

Infografički prikaz ključnih zaključaka iz ove revizije dostupan je ovdje.

Na vrh