NOVOSTI
ONLINE SEMINARI NA TEMU FOKUS REVIZIJA UČINKA

Sarajevo, 15.12.2020.

Revizori učinka Ureda za reviziju institucija BiH, u proteklom su periodu, prisustvovali na webinarima koji su se, na nivou Evropske organizacije vrhovnih institucija za reviziju – EUROSAI-ja, organizovali na temu takozvanih fokus revizija učinka.

Prvi ovakav webinar održan je u 16. jula ove godine, a drugi, follow-up, prošle sedmice, 8. decembra 2020. godine. Ovoj seriji webinara prisustvovali su učesnici iz oko 20 ureda za reviziju članica EUROSAI-ja.

Ove revizije predstavljaju sažetiju, fokusiranu formu revizorskog izvještavanja o pitanju koje je relevantno i aktuelno u određenom trenutku. Potreba da se javnosti i donosiocima odluka u određenom trenutku daju vjerodostojne informacije o trenutno relevantnim i aktuelnim temama koje su prisutne u javnom diskursu dovela je do prakse revizorskog izvještavanja koja za cilj ima da pruži činjenične informacije o određenoj pojavi, problemu, procesu, aktivnostima institucija sa ciljem da se doprinese boljem razumijevanju i odlučivanju od strane nadležnih u vezi sa pitanjem koje je predmet revizorskog izvještavanja. Ova vrsta izvještavanja ne mora nužno sadržavati zaključke i preporuke, kao što je to slučaj sa standardnim revizorskim izvještajima, ali nudi dovoljno činjenica koje rasvjetljavaju analiziranu oblast i doprinose transparentnosti i odgovornosti postupanja po datom pitanju ili oblasti.

Svoja iskustva o ovoj formi revizorskog izvještavanja prezentirali su uredi za reviziju koji prakticiraju ovakav pristup, između ostalih, Državni ured za reviziju Velike Britanije, Revizorski sud Holandije, uredi za reviziju Velsa, Latvije i Litvanije. Reakcija javnosti i donosilaca odluka na ovu vrstu izvještavanja u navedenim zemljama proizvela je niz pozitivnih reakcija. Namjera uvođenja ovakvih izvještaja nije zamjena standardnih formi revizorskog izvještavanja, nego nadogradnja postojećih praksi kako bi se dodatno aktuelizirao rad vrhovnih institucija za reviziju i povećao njihov društveni uticaj.

Ured za reviziju će inpute sa ovih seminara iskoristiti za svrhe strateškog planiranja koje je u toku.

Na vrh